۳۷۲۴ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی (ارزیابی‌کیفی – به‌صورت یک مرحله‌ای) شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران […]

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی

(ارزیابی‌کیفی به‌صورت یک مرحله‌ای)

شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فاضلاب تهران، تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴-۰۲۱

 

محل اجراء مبلغ برآورد اولیه (ریال) سپرده شرکت در مناقصه (ریال) متراژ (متر) قطر (میلی‌متر) مدت پیمان پایه شماره مناقصه
عمليات احداث شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب در سطح مناطق ۲۱ و ۲۲ شهرداری تهران ۹۷۴٫۹۸۵٫۰۰۵٫۳۴۴ ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۷۱۷ ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ ۲۴ ماه ۴ آب ۲۰۰۱۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۲۵

 

  • مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۶ /۱۱/۱۴۰۱
  • مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱
  • تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱
  • گواهی تائید صلاحیت ایمنی (HSE) از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسابرسی سال ۱۴۰۰ الزامی است.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: شرکت‌کننده می‌بایستی تضمین شرکت در مناقصه خود را به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا به‌صورت فیش نقدی در وجه شرکت فاضلاب تهران به شماره‌حساب ۱۲۲۹۹۴۸۰۷۲ نزد بانک ملت شعبه شریعتی کد ۶۸۲۹۶ واریز نماید و بایستی اصل تضمین (پاکت الف) در پاکت دربسته در مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت فاضلاب تهران تسلیم گردد.

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.))

((ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده کارفرما می‌باشد))

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir و http://ts.tpww.ir, www.setadiran.ir

مراجعه نمایند.