۳۷۲۵ مزایده – شهـرداری رودهن – فروش و واگذاری ۲ قطعه زمین

آگهی مزایده‌عمومی شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۵۵۵۸۷/۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ و مستفاد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مکرر بروز رسانی شده با شماره وارده ۲۳۴۶۳/۱۴۰۱/ و مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۱، نسبت به برگزاری مزایده‌عمومی با موضوع فروش […]

آگهی مزایده‌عمومی

شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۵۵۵۸۷/۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ و مستفاد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مکرر بروز رسانی شده با شماره وارده ۲۳۴۶۳/۱۴۰۱/ و مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۱، نسبت به برگزاری مزایده‌عمومی با موضوع فروش و واگذاری ۲ قطعه زمین از املاک متعلق به این شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در این مزایده می‌بایست حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱ /۱۴۰۱ نسبت به بارگذاری اسناد و مدارک و پیشنهاد قیمت در سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند. شایان‌ذکر است کمیسیون معامـلات عمده شهـرداری رودهن در روز دوشنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل دفتر شهردار برگزار می‌گردد. این فراخوان به‌منزله دعوت از مزایده‌گران جهت شرکت در کمیسیون مذکور می‌باشد.

آدرس الکترونیکی: www.setadiran.ir

۱- شماره فراخوان در سامانه ستاد:۲۰۰۱۰۹۵۷۷۳۰۰۰۰۰۱

۲– موضوع مزایده: فروش و واگذاری ۲ قطعه زمین از املاک متعلق به این شهرداری

ردیف شماره مرجع در سامانه نوع کاربری مساحت قیمت پایه کارشناسی شده مبلغ تضمین شرکت در مزایده
۱ ۱۳۹ زمین با کاربری باغ و کشاورزی ۱۰۰۰ مترمربع ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲ ۱۳۷ زمین با کاربری باغ و کشاورزی ۱۰۰۰ مترمربع ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳ – متقاضیان شرکت در این مزایده فرصت دارند تا اصل تضمین شرکت در مزایده (ضمانتنامه یا فیش نقدی) را تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/ ۱۴۰۱ به واحد امور قراردادهای این شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

۴- محل خرید اسناد مزایده: کلیه مراحل خرید اسناد (با مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) به‌صورت الکترونیکی در سامانه ستاد

۵- سپرده شرکت در مزایده: به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به‌حساب بانکی مندرج در فراخوان

۶ –كميسيون معاملات عمده شهرداري رودهن جهت رمزگشایی پاکت‌های پيشنهادي در روز دوشنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در دفتر شهردار تشکیل می‌گردد.

۷ – هزينه چاپ دو نوبت آگهي در روزنامه، هزینه‌های نقل‌وانتقال سند، هزینه کارشناسی، هزینه چاپ بنر فراخوان و هزینه‌های مأخوذه سامانه ستاد و یا هر وجوه قانونی دیگر که به این مزایده تعلق می‌گیرد به عهده برندگان مزایده است.

۸- هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۹-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد الکترونیکی درج گردیده است. مهلت بازدید از املاک از مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد.

سید محمد موسوی منش

شهردار رودهن