۳۷۲۵ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید سنگ گچ

آگهی مناقصه‌عمومی‌ خرید سنگ گچ گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید سنگ گچ مصرفی به میزان ۵۰٫۰۰۰ تن (تحویل در محل کارخانه) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت و صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند […]

آگهی مناقصه‌عمومی‌ خرید سنگ گچ

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید سنگ گچ مصرفی به میزان ۵۰٫۰۰۰ تن (تحویل در محل کارخانه) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت و صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند تقاضا می‌شود جهت دریافت اسناد و فرم شرایط شرکت در مناقصه به دفتر تدارکات کرمان یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران، تلفن: ۳۱۳۴۱۵۰۱-۰۳۴

آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی، تلفن: ۸۸۷۷۴۷۲۶