۳۷۲۵ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد – اصلاحیه

                                                                                                              […]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

اصلاحیه

پیرو چاپ آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد به شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۹۰۰۷۰۰۰۰۳۴ در تاریخ ۸/۱۱/۱۴۰۱ بدین‌وسیله شماره فراخوان سامانه به ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۳۴ اصلاح می‌شود.