۳۷۲۵ مناقصه –  شرکت عمران شهر جدید پرند – تکمیل و رفع نواقص باقیمانده محوطه‌سازی

  تجدید آگهی مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۶-۱۱ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد تکمیل و رفع نواقص باقیمانده محوطه‌سازی پروژه‌های مسکن مهر شرکت‌های سمن سوله، آرنا عمران ایستا، آرسکاپی، عمارت گستر اوج ۲، آبادگران نواندیش سما، وایون، دیوار محوطه […]

 

تجدید آگهی مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی)

شماره ۶-۱۱

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد تکمیل و رفع نواقص باقیمانده محوطه‌سازی پروژه‌های مسکن مهر شرکت‌های سمن سوله، آرنا عمران ایستا، آرسکاپی، عمارت گستر اوج ۲، آبادگران نواندیش سما، وایون، دیوار محوطه ضلع جنوبی پروژه بهمن هامون و باقیمانده دیوار پروژه نوآوران اسکان قم واقع در شمال فاز ۶ شهر جدید پرند در قبال ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدِشرايط كه داراي حداقل رتبه ۵ ابنیه و ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره ۴۰۴۲۴۵/۹۹ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ و بخش‌نامه ۱۹۴۰۹۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰ از سازمان برنامه‌وبودجه كشور می‌باشند را با شماره سیستمی ۲۰۰۱۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۵۵ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جمع كل برآورد: ۶۹٫۲۱۱٫۷۷۹٫۳۱۸ ریال (بر اساس فهارس بهاي سال ۱۴۰۱)

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي (با ارزیابی‌کیفی)

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ ۳٫۴۶۰٫۵۸۸٫۹۶۶ ریال حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ و همچنین اصلاحیه آن به شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ هيأت محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه–مزایده مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ و چاپ آگهی نوبت دوم درروزنامه ایران مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز یکشنبه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ تا روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین مهلت ثبت اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت ۱۶:۰۰ظهر روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد.

ت) آخرين مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به صورت لاک و مهر شده تا ساعت ۱۶:۰۰ ظهر روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می‌باشد. (در صورت عدم ارایه اصل پاکت الف (تضمین)، پاکات ب و ج گشایش نمی­گردد)

ث تاريخ گشایش پيشنهادها ۰۷/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ ظهر (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن ۵۷۴۱۳۰۰۰-۰۲۱ با داخلی ۵۸۰ بابت اسناد و بابت مسایل فنی با آقای مهندس غنچه‌ای با شماره موبایل ۰۹۱۲۲۰۹۱۱۸۰ تماس حاصل نمایید.

توجه مهم: امضای الکترونیکی اسناد ارزیابی‌کیفی و پیشنهاد پاکت های (ب) و (ج) الزامی می‌باشد.

 

شرکت عمران شهر جدید پرند