۳۷۲۵ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – خدمات حفظ و نگهداري فضاي سبز

وزارت نيرو شركت برق منطقه‌ای تهران آگهي تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای شماره ۱۲۰۳۶/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ كد اقتصادي ۴۱۱۱۱۱۶۵۹۱۶۹ و کد پستی ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، انتهاي بلوار سعادت‌آباد، بلوار برق، بالاتر از كوي فراز، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه […]

وزارت نيرو

شركت برق منطقه‌ای تهران

آگهي تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای شماره ۱۲۰۳۶/۱۴۰۱

۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ كد اقتصادي ۴۱۱۱۱۱۶۵۹۱۶۹ و کد پستی ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، انتهاي بلوار سعادت‌آباد، بلوار برق، بالاتر از كوي فراز، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

۲-موضوع تجديد مناقصه: مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شرح ذيل:‌

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع مناقصه ميزان تضمين (سپرده)

شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)

زمان گشايش پيشنهادات
۱۲۰۳۶/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۳۹ خدمات حفظ و نگهداري فضاي سبز شركت برق منطقه‌ای تهران در مجموعه‌هاي سعادت‌آباد، شهدا و انبار کل ۲٫۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ صبح

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ لغايت ۱۷/۱۱/۱۴۰۱، به سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ (شماره شبا ۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ IR) به‌نام شركت برق منطقه‌ای تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-۸۲-۲۲۱۵۰۰-۷۴-۰۵۰۹-۶۴-۳ جهت خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴-مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه می‌باشد.

۵-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به‌صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ (شماره شبا ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ IR و شماره شناسه ۹۶۲۲۲۱۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱) تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

۶-نام ونشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني مندرج در بند يك.

۷-زمان و محل تحويل پيشنهادات: پيشنهاددهندگان مي‌بايد نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج‌شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهرشده تا ساعت ۱۳:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱، به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج دربند يك (طبقه دوم) تحويل و رسيد دريافت دارند و تصوير كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج) را تا ساعت ۱۹ همان روز يكشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري نمايند. شایان‌ذکر است تمامي فرآيند برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت می‌پذیرد.

۸-گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه‌شده در سامانه در روز دوشنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ صبح در سالن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت.

۹- ساير شرايط:

  • ارائه گواهينامه معتبر تائید صلاحيت ايمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
  • ارائه گواهي صلاحيت پيمانكاري از سوي اداره کار و امور اجتماعي در زمینه فضاي سبز و باغباني
  • اتمام حداقل سه قرارداد در زمینه حفظ و نگهداري فضاي سبز هريك با حجم حداقل پنجاه‌هزار مترمربع
  • ارائه دو رضایت‌نامه مرتبط با سوابق مربوط از كارفرمايان قبلي. مناقصه‌گرانی كه در ۵ سال گذشته با شركت برق منطقه‌اي تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه داشته‌اند و قرارداد آن‌ها پایان‌یافته باشد، ارائه يك فقره رضایت‌نامه از ناظر آخرين قرارداد مرتبط الزامي می‌باشد. در صورت عدم ارائه رضایت‌نامه مذكور پيشنهاد مناقصه گر مردود اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌های دفتر ثبت‌نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

 

سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir
پايگاه ملي اطلاع‌رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir
پايگاه اطلاع‌رسانی مناقصات شركت توانير http://tender.tavanir.org.ir
پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران www.trec.co.ir

 

روابط‌عمومی شركت برق منطقه‌ای تهران