۳۷۲۶ مناقصه – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر – تعمیر سرویس سیستم‌های حرارتی و برودتی

«آگهی مناقصه» (تجدید شده) نگهداری راهبری و تعمیر سرویس سیستم‌های حرارتی و برودتی تأسیسات مکانیکی و آب‌رسانی، تأسیسات برقی، گاز، تلفن و اطفاء حریق و… بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) و بیمارستان محلی شعیبیه در سال ۱۴۰۱ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد واگذاری امور راهبری و نگهداری تأسیسات (نگهداری راهبری […]

«آگهی مناقصه»

(تجدید شده)

نگهداری راهبری و تعمیر سرویس سیستم‌های حرارتی و برودتی تأسیسات مکانیکی و آب‌رسانی، تأسیسات برقی، گاز، تلفن و اطفاء حریق و… بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) و بیمارستان محلی شعیبیه در سال ۱۴۰۱

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد واگذاری امور راهبری و نگهداری تأسیسات (نگهداری راهبری و تعمیر و سرویس سیستم‌های حرارتی و برودتی تأسیسات مکانیکی و آب‌رسانی، تأسیسات فنی، گاز، تلفن و اطفاء حریق و … بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) و بیمارستان محلی شعیبیه) را از طریق مناقصه‌عمومی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمان‌بندی‌شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

  • تصویر اساسنامه شرکت (لازم به ذکر است موضوع فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع فراخوان باشد.)
  • سوابق حسن انجام کار شرکت در خصوص موضوع مناقصه (سوابق عقد قرارداد تأسیسات بیمارستانی)
  • برگ تعیین صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی دارای اعتبار
  • حداقل داشتن رتبه ۵ تأسیسات حرارتی و برودتی
  • مدارک احراز هویت شامل: کپی شناسنامه، کپی کارت ملی مدیرعامل، امضاء هیاًت‌رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی
  • استطاعت مالی شرکت جهت پرداخت حقوق و مزایای پرسنل (شرکت باید توان پرداخت حداقل ۳ ماه حقوق پرسنل را داشته باشد)

*مهلت دریافت اسناد: مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۶/۱۱/۱۴۰۱

*مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره‌حساب بانک رفاه ۲۴۷۷۵۲۹۲۷ و شماره شناسه واریز ۹۷۰۵۱۷۱۴۳۲۳۲۰۰۰۵۸ به‌نام تمرکز درآمد درمانی دانشکده.

میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه امور راهبری و نگهداری تأسیسات بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) و بیمارستان محلی شعیبیه ۱٫۰۷۲٫۰۶۸٫۳۳۶ ریال (به حروف: یک میلیارد و هفتاد و دو میلیون و شصت و هشت هزار و سیصد و سی و شش ریال) که می‌بایست به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً و با ارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و مُهر بانک به شماره‌حساب ۲۴۹۷۹۶۸۸۰ بانک رفاه مرکزی شوشتر باشد و دارای اعتبار حداقل ۳ ماه و به‌نام دانشکده علوم پزشکی شوشتر صادر و اصل آن را در پاکت (الف) قرار داده شود.

*مهلت ارسال پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ صبح می‌باشد.

*محل تحویل پیشنهادات: شوشتر، خیابان شهید رجایی غربی، بیمارستان الهادی (ع)، اداره حراست دانشکده علوم پزشکی شوشتر (شرکت‌کنندگان در نظر داشته باشند نحوه تحویل اسناد به‌صورت بارگذاری از طریق سامانه ستاد می‌باشد.) همچنین باید ضمانتنامه شرکت در مناقصه را در پاکت (الف) قرار داده و به اداره محترم حراست دانشکده تحویل داده و رسید دریافت نمایند و تصویر ضمانتنامه را از طریق سامانه بارگذاری نمایند.

*زمان گشایش پیشنهادات: روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح

لطفاً جهت کسب اطاعات بیشتر در منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی:www.shoushtarums.ac.ir مراجعه گردد و یا با تلفن ۳۶۲۲۸۶۶۰-۰۶۱ اداره امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

 

مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر