۳۷۲۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران – ارائه خدمات حسابداری مالی و مشترکین

آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی شماره ۶۵/۱۴۰۱ شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد  اجرای ارائه خدمات حسابداری مالی و مشترکین خود را پس از انجام فرآيند ارزیابی‌کیفی و تأييد صلاحيت متقاضيان از طريق مناقصه‌عمومی يك مرحله­اي، به پيمانكار واجدشرایط (اشخاص حقوقی) به شرح ذيل واگذار نمايد. مدت اجراي عمليات: […]

آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی شماره ۶۵/۱۴۰۱

شركت آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران در نظر دارد  اجرای ارائه خدمات حسابداری مالی و مشترکین خود را پس از انجام فرآيند ارزیابی‌کیفی و تأييد صلاحيت متقاضيان از طريق مناقصه‌عمومی يك مرحله­اي، به پيمانكار واجدشرایط (اشخاص حقوقی) به شرح ذيل واگذار نمايد.

مدت اجراي عمليات: به مدت ۱۲ ماه تمام شمسی از مورخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ می­باشد.

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: پیشنهاددهنده مكلف است مبلغ ۸۲۰٫۷۳۶٫۴۱۵ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به‌حساب شماره ۵- ۴۰۲۵۳۷-۴۰-۸۶۹ نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد ۸۶۹ به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران دریافت و تصویر ضمانتنامه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل ضمانتنامه موصوف را تا ساعت ۱۶:۱۵ روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ به دبیرخانه این شرکت تسلیم نماید.

برآورد اوليه: مبلغ ۲۰٫۶۹۱٫۲۱۳٫۸۰۳ ريال (بیست میلیارد و ششصد و نود و یک میلیون و دویست و سیزده هزار و هشتصد و سه ریال) از محل بودجه جاري و طرح‌های غیر عمرانی شركت مي­باشد.

شرايط لازم پيشنهاد­دهندگان:

۱- تنها اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارا می‌باشند.

۲- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.

۳- شرکت­کنندگان در مناقصه نمی­توانند به‌صورت مشارکتی در مناقصه حاضر شوند.

محل دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه: متقاضيان جهت دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه می‌توانند از روز شنبه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۳۳۵۶۰۰۰۰۶۸ اقدام نمایند.

مهلت و محل تحويل اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه: شرکت­کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی‌کیفی و پاکات (الف، ب، ج) را حداكثر تا ساعت ۱۶:۱۵ روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی‌کیفی: ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ می­باشد.

تاريخ گشایش پيشنهادها: ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۱ در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوی، ‌تقاطـع خيابـان امام خميني، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود.

ساير شرايط:

هزينه درج آگهي روزنامه به عهده مناقصه­گزار می‌باشد.

ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء ‌مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ـ ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه‌گران تا مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ مي­باشد.

نشاني سايت اينترنتي‌: t5ww.tpww.ir

نشاني سايت ملي مناقصات: http://iets.mporg.ir

نشاني سايت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور: https://tender.nww.ir

نشاني سايت سامانه كشوري نظارت بر مناقصات: http://tender.bazresi.ir