۳۶۲۷ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – احداث ساختمان سايت راديو ترانك آبعلي

شركت سهامي برق منطقه‌ای تهران      وزارت نيرو   شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شماره ۲۲۰۰۲/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها […]

شركت سهامي برق منطقه‌ای تهران

     وزارت نيرو

  شركت برق منطقه‌اي تهران

آگهي تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شماره ۲۲۰۰۲/۱۴۰۱

۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

۲-شرح مناقصات: مناقصات عمومی يك مرحله‌ای بدون ارزیابی‌کیفی به شرح زير:‌

شماره مناقصه شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع مناقصه مبلغ برآورد (ريال) ميزان تضمين (سپرده) شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال) زمان گشايش پيشنهادات
۲۲۰۰۲/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۴۰ احداث ساختمان سايت راديو ترانك آبعلي ۱۲٫۹۸۳٫۴۰۶٫۴۶۵ ۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روز دوشنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان می‌توانند از مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ لغايت ۱۸/۱۱/۱۴۰۱، به سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ (شماره شبا ۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ IR) به‌نام شركت برق منطقه‌ای تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-۸۲-۲۲۱۵۰۰-۷۴-۰۵۰۹-۶۴-۳ جهت خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴- مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه می‌باشد.

۵- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به‌صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ (شماره شبا ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ IR و شماره شناسه ۹۶۲۲۲۱۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱) تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

 

۶- نام و نشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني مندرج دربند يك.

 

۷- زمان و محل تحويل پيشنهادات:

پیشنهاددهندگان می‌باید ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت ۱۹:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱، نسبت به ارسال اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق شرايط درج‌شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهرشده تا آخر وقت اداری همان روز (يكشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱)

به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج دربند يك (طبقه دوم) تحويل و رسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصات از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت می‌پذیرد.

۸- گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه‌شده در سامانه براي مناقصه فوق مطابق جدول بالا در سالن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌ای تهران گشايش خواهد يافت.

۹- ساير شرايط:

  • دارا بودن حداقل پايه ۵ از سازمان برنامه‌وبودجه در رشته ابنیه
  • ارائه دو فقره قرارداد و رضایت‌نامه از كارفرمايان قبلي مرتبط با موضوع مناقصه داشتن الزامي می‌باشد.
  • ارائه گواهينامه تائید صلاحيت ايمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي است.

-تذكر مهم: مناقصه‌گرانی كه در پنج سال گذشته با شركت برق منطقه‌ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشند و قرارداد آن‌ها پایان‌یافته باشد، ارائه يك فقره رضایت‌نامه انجام كار از آخرين قرارداد مرتبط الزامي می‌باشد، در صورت عدم ارائه رضایت‌نامه مذكور پيشنهاد آن مناقصه گر مردود اعلام می‌گردد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌های دفتر ثبت‌نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند

 

سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir
پايگاه ملي اطلاع‌رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir
پايگاه اطلاع‌رسانی مناقصات شركت توانير http://tender.tavanir.org.ir
پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران www.trec.co.ir

 

روابط‌عمومی شركت برق منطقه‌اي تهران