۳۷۲۷ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – واگذاری خدمات ترابری

شركت سهامي برق منطقه اي تهران   شركت برق منطقه‌اي تهران  آگهي مناقصات عمومي يك مرحله‌ای شماره‌های  ۱۲۰۴۵/۱۴۰۱ و ۱۲۰۴۶/۱۴۰۱ و ۱۲۰۴۷/۱۴۰۱ و ۱۲۰۴۸/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ و كد پستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق […]

شركت سهامي برق منطقه اي تهران

  شركت برق منطقه‌اي تهران

 آگهي مناقصات عمومي يك مرحله‌ای شماره‌های

 ۱۲۰۴۵/۱۴۰۱ و ۱۲۰۴۶/۱۴۰۱ و ۱۲۰۴۷/۱۴۰۱ و ۱۲۰۴۸/۱۴۰۱

۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ و كد پستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

۲-شرح مناقصات: مناقصات عمومی يك مرحله‌ای بدون ارزیابی‌کیفی به شرح زير:‌

شماره مناقصه شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع مناقصه ميزان تضمين (سپرده) شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال) زمان گشايش پيشنهادات
۱۲۰۴۵/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۴۱ واگذاری خدمات ترابری امور انتقال نیروی یک تهران ۶٫۰۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰
۱۲۰۴۶/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۴۲ واگذاری خدمات ترابری امور انتقال نیروی نواحی تهران ۴٫۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
۱۲۰۴۷/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۴۳ واگذاری خدمات ترابری امور انتقال نیروی البرز ۴٫۲۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰
۱۲۰۴۸/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۲۴۴ واگذاری خدمات ترابری امور انتقال نیروی قم ۲٫۷۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰

 

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان می‌توانند از مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ لغايت ۱۷/۱۱/۱۴۰۱، به سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به آدرس

setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ (شماره شبا ۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ IR) به‌نام شركت برق منطقه‌ای تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-۸۲-۲۲۱۵۰۰-۷۴-۰۵۰۹-۶۴-۳ جهت خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴-مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه می‌باشد.

۵-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به‌صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ (شماره شبا ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ IR و شماره شناسه ۹۶۲۲۲۱۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱) تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

۶-نام ونشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني مندرج دربند يك

۷-زمان و محل تحويل پيشنهادات:

پیشنهاددهندگان می‌باید ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱، نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج‌شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهرشده تا ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱، به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج دربند يك (طبقه دوم) تحويل و رسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت می‌پذیرد.

۸-گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه شده در سامانه مطابق جدول بالا در سالن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌ای تهران گشايش خواهد يافت.

۹- ساير شرايط:

  • ۹-۱-ارائه تائيديه صلاحيت معتبر در رسته حمل‌ونقل از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
  • ۹-۲- ارائه گواهينامه معتبر تائید صلاحيت ايمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.
  • ۹-۳- سوابق اجرايي شامل موافقت‌نامه قرارداد و حسن انجام کار (رضایت‌نامه) از کارفرمايان قبلي حداقل دو مورد

تذکر مهم: مناقصه‌گرانی که در ۵ سال گذشته با شرکت برق منطقه‌ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه داشته باشند و قرارداد آن‌ها پایان‌یافته و یا ۸۰ درصد آن انجام‌شده باشد، ارائه یک فقره رضایت‌نامه انجام کار از قرارداد مذکور الزامی می‌باشد، در صورت عدم ارائه رضایت‌نامه مذکور پیشنهاد مناقصه گر مردود اعلام خواهد شد.

لازم به ذكر است سوابق قراردادي آن مناقصه گر در روز افتتاح پاكات تحويل كميسيون مناقصه می‌گردد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌های دفتر ثبت‌نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

 

سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir
پايگاه ملي اطلاع‌رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir
پايگاه اطلاع‌رسانی مناقصات شركت توانير http://tender.tavanir.org.ir
پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران www.trec.co.ir

 

 

روابط‌عمومی برق تهران