۳۷۲۷ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید (ساخت) اسکرو کانوایر

                                                                                                   آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه […]

                                                                                                   آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)

شركت فاضلاب تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

  1. نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴-۰۲۱
  2. مهلت‌های زمانی:

دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱

مهلت تحويل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۱

تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۱ خواهد بود.

 

نام مناقصه نوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) شماره مناقصه در سامانه ستاد
خرید (ساخت) اسکرو کانوایر واحد آشغال‌گیر و واحد آبگيری لجن مدول‌های ۱ الی ۴ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران یک مرحله‌ای ۱٫۰۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۱۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۲۸

 

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد))