۱۸۱۶ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي- خرید برچسب

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۹۴/۷۷ نوبت اول موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خريد برچسب مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد: آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه […]

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي

شماره ۹۴/۷۷

نوبت اول

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خريد برچسب مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي .          

شماره تلفن مناقصه‌گزار:۴۶-۳۴۵۷۰۰۳۸-۰۲۶ داخلي ۲۴۴۶ نمابر دبيرخانه كميسيون ۰۲۶۳۴۵۵۲۱۹۴

موضوع مناقصه: خريد برچسب

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰ ریال  مي‌باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۵ لغایت روز یک شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۶ می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات : از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۶می‌باشد.

زمان برگزاري جلسه کمیسون مناقصه مرحله اول: ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ۹۴٫۱۲٫۱۷

زمان برگزاري جلسه کمیسون مناقصه مرحله دوم : ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ۹۴٫۱۲٫۲۴

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir و يا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام  نمايند.