۳۷۴۵ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – سیستم حفاظت کاتدی خط لوله

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «سیستم حفاظت کاتدی خط لوله انتقال پساب تصفیه‌شده فاضلاب بندرعباس به صنایع غرب به قطر ۹۰۰ میلی‌متر و طول تقریبی ۲۲ کیلومتر- به روش EPC» از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت پایه ۵ رشته تأسیسات و تجهیزات واگذار نماید. لذا […]

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد

«سیستم حفاظت کاتدی خط لوله انتقال پساب تصفیه‌شده فاضلاب بندرعباس به صنایع غرب به قطر ۹۰۰ میلی‌متر و طول تقریبی ۲۲ کیلومتر- به روش EPC» از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت پایه ۵ رشته تأسیسات و تجهیزات واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم می‌بایست جهت دریافت اسناد صرفاً با مراجعه به سایت https://pgidsco.com از تاریخ انتشار آگهی تا روز دوشنبه مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۱ اقدام نمایند.

الف: مبلغ ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار ۲٫۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ب: مهلت ارائه اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه

ج: زمان و مکان برگزاری گشایش پاکات ارزیابی‌کیفی: مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه در محل سالن جلسات شرکت

د: کلیه فرآیند مناقصه تا قبل از تحویل پاکات، فقط از طریق سایت شرکت انجام می‌گیرد.