۱۸۱۶ فراخوان – شركت راه­ آهن ج.ا.ا- خدمات بازرسی فنی

آگهي دعوت به ارزيابي كيفي (فراخوان عمومي نخست) مناقصه شماره ۱۸-۱- ۲۶- ۹۴ نوبت اول شركت راه­ آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئين­ نامه اجرائي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه­ گران واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد. ۱٫شرح مختصر موضوع مناقصه: انجام […]

آگهي دعوت به ارزيابي كيفي (فراخوان عمومي نخست)

مناقصه شماره ۱۸-۱- ۲۶- ۹۴

نوبت اول

شركت راه­ آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آئين­ نامه اجرائي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصه­ گران واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

۱٫شرح مختصر موضوع مناقصه: انجام مدیریت پیمان خدمات بازرسی فنی، ارایه خدمات و سرویس‌های جاری واگنهای وارده و صدور جواز واگنهای خروجی در محدوده ادارات کل راه آهن تهران، شمالغرب، آذربایجان، شمالشرق ۲، شمال، شمالشرق ۱ و خراسان

۲٫ برآورد انجام کار: مبلغ ۱۶۰٫۹۴۸٫۳۳۳٫۷۱۹ ریال

۳٫ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۸٫۰۴۷٫۴۱۶٫۶۸۵ ریال

۴٫مدت و محل اجراء: مدت اجرا ۱۲ ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه می‌باشد.

۵٫مهلت و محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي: متقاضيان مي­توانند حداكثر تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۱ با در دست داشتن معرفي­نامه كتبي جهت دریافت اسناد ارزیابی به نشاني: تهران ، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، ساختمان مرکزی راه آهن، طبقه هشتم شرقی، اداره کل واگنها، اداره تدارکات مراجعه نمایند.

۶٫مهلت و محل تحويل اسناد تكميل شده: حداكثر تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخه ۹۴٫۱۲٫۲۵ اداره تدارکات اداره کل واگنها به نشانی : تهران بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، ساختمان مرکزی راه آهن، طبقه هشتم شرقی.

۷٫ متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مبلغ سیصد هزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال به حساب ۴۰۰۱۰۶۴۰۰۴۰۰۵۷۴۷ به نام درآمد راه آهن نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانکی ملی) واریز و به اداره تدارکات این اداره کل بنشانی فوق مراجعه نمایند.

۸٫دريافت اسناد ارزيابي کيفي از طريق سايت http:/iets.mporg.ir امکانپذير مي­باشد.

۹٫هزينه چاپ و نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

داشتن گواهینامه صلاحیت معتبر اخذ شده از راه آهن (در حوزه معاون ناوگان- اداره کل واگنها) در امور مربوط به مناقصه الزامی می‌باشد.

پس از ارزيابي كيفي، از مناقصه‌گران واجد شرايط كه حداقل امتياز لازم را كسب نموده باشند جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

اداره کل واگنها راه آهن ج.ا.ا