۱۸۱۶مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید یک ست پیچ و مهره‌های روتور مولد گازی

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده- نوبت دوم RHP-9423105008-T17درخواست شماره:  موضوع آگهي: خرید یک ست پیچ و مهره‌های روتور مولد گازی براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IRمراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت دوم

RHP-9423105008-T17درخواست شماره: 

موضوع آگهي: خرید یک ست پیچ و مهره‌های روتور مولد گازی

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IRمراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس