۳۷۵۹ مناقصه – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر – احداث زیست پزشک

                                                                                                              […]

                                                                                                                                                                                                                                        

 « آگهی مناقصه » تجدید شده

مناقصه‌عمومی احداث زیست پزشک، زیست ماماوسرایداری در مرکز شماره ۴ شهری

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد واگذاری مناقصه‌عمومی احداث زیست پزشک، زیست ماماوسرایداری در مرکز شماره ۴ شهری را از طریق مناقصه‌عمومی همراه با ارزیابی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمان‌بندی‌شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

 • تصویر اساسنامه شرکت (لازم به ذکر است موضوع فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع فراخوان باشد.)
 • سوابق حسن انجام کار شرکت در خصوص موضوع مناقصه (سوابق عقد قرارداد ابنیه)
 • برگ تعیین صلاحیت از سازمان برنامه‌وبودجه
 • حداقل داشتن رتبه ۵ ساختمان
 • مدارک احراز هویت شامل: کپی شناسنامه، کپی کارت ملی مدیرعامل، امضاء هیئت‌رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی
 • شرکت استطاعت مالی لازم جهت انجام پروژه داشته باشد.
 • گواهینامه ایمنی ( HSE )، گواهی‌نامه ثبت‌نام ارزش‌افزوده معتبر
 • برآورد اولیه ساختمان اصلی ۲۸٫۶۷۱٫۳۲۲٫۷۹۷ ریال، برآورد محوطه و دیوار ۳۲۵٫۳۰۳٫۴۲۴ ریال
 • جمع کل برآورد ۲۸٫۹۹۶٫۶۲۶٫۲۲۱ ریال
 • زیربنای ساختمان اصلی ۳/۴۱۳ مترمربع با اسکلت بنایی و محوطه‌سازی ۳/۴۵ مترمربع
 • محل تأمین اعتبار تفاهم‌نامه ۲۰۰۰ واحد بهداشتی کشور (عمرانی)
 • قرارداد سرجمع با فهرست‌بهای پایه ۱۴۰۱

*مدت: اجرای کار ۶ ماه می‌باشد.

*محل اجرای پروژه: شهرستان شوشتر -مرکز شماره ۴ شهری

*مهلت دریافت اسناد: ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۰۵/۰۱/۱۴۰۲

*شرکت‌کنندگان مکلف می‌باشند کلیه اسناد مناقصه را که توسط دانشکده در سامانه بارگذاری می‌شوند مهر نموده و سپس امضا الکترونیکی نمایند و در سامانه در پاکت ب بارگذاری نمایند.

*مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره‌حساب بانک مرکزی شماره‌حساب بانک مرکزی ۴۰۰۱۰۹۶۸۰۷۱۴۷۵۶۵ شماره شبا ۸۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۶۸۰۷۱۴۷۵۶۵ir بنام تمرکز وجوه سپرده دانشکده.

میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‌عمومی احداث زیست پزشک، زیست ماماوسرایداری در مرکز شماره ۴ شهری در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱٫۴۴۹٫۸۳۱٫۳۱۱ ریال (به حروف: یک میلیارد و چهارصد و چهل و نه میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و سیصد و یازده ریال) که می‌بایست به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً و با ارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و مُهر بانک به شماره‌حساب شماره‌حساب بانک مرکزی ۴۰۰۱۰۹۶۸۰۷۱۴۷۵۶۵ و شماره شبا ۸۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۶۸۰۷۱۴۷۵۶۵ir بانک مرکزی شوشتر باشد و دارای اعتبار حداقل ۳ ماه و بنام دانشکده علوم پزشکی شوشتر صادر و اصل آن را در پاکت (الف) قرار داده شود.(شرکت‌کنندگان مکلف می‌باشند که اصل ضمانتنامه بانکی را به‌صورت فیزیکی به اداره محترم حراست دانشکده تحویل نمایند و رسید دریافت کنند و همچنین تصویر ضمانتنامه بانکی را در سامانه ستاد ایران در پاکت الف بارگذاری نمایند.)

*مهلت ارسال پیشنهادات: روز سه‌شنبه تاریخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲ می‌باشد.

*زمان گشایش پیشنهادات: روز چهارشنبه تاریخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲

لطفاً جهت کسب اطاعات بیشتر با تلفن۳۶۲۲۸۶۶۰-۰۶۱ اداره امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

 مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر