۳۷۵۹ مناقصه – شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان – تعویض مقره کش

شناسه: ۱۴۶۸۹۳۷ شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان «با مصرف صحیح و بهره‌گیری از الگوی درست استفاده از برق از قطع آن جلوگیری کنیم» فراخوان برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای ۱- نام و نشانی مناقصه‌گزار: شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان، به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰٥٤٤ کد اقتصادی ۷۹۹۸-۳۱۱۷-۴۱۱۳ و کدپستی: ٦١٣٧٦٧٤٧٦٤ به نشانی: اهواز، بلوار کارگر شرقی، ساختمان […]

شناسه: ۱۴۶۸۹۳۷

شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان

«با مصرف صحیح و بهره‌گیری از الگوی درست استفاده از برق از قطع آن جلوگیری کنیم»

فراخوان برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

۱- نام و نشانی مناقصه‌گزار: شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان، به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰٥٤٤ کد اقتصادی ۷۹۹۸-۳۱۱۷-۴۱۱۳ و کدپستی: ٦١٣٧٦٧٤٧٦٤ به نشانی: اهواز، بلوار کارگر شرقی، ساختمان ۸، طبقه سوم، بلوک A امور تدارکات و قراردادها

۲- مشخصات مناقصه: مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل:

شماره مناقصه شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع مناقصه مبلغ برآورد (ریال) مبلغ تضمین (ریال)

 

١٠٢١٠٤٦/۰۱/م ٢٠٠١٠٠١٢٦٢٠٠٠١٥٩ تعویض مقره کششی خط ٤٠٠ کیلوولت شمال‌غرب، مهزیار، میلاد و میلاد، ماهشهر ۲۰٫۸۶۵٫۸۳۲٫۴۲۴ ۱٫۰۴۳٫۲۹۱٫۶۲۱

۳- محل انجام کار: خطوط انتقال نیرو شرکت برق منطقه‌ای خوزستان

۴- زمان مهلت مبلغ و محل دریافت اسناد: متقاضیان می‌توانند از ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حساب نسیم به شماره ۴۰۰۱۱۲۲۰۰۴۰۲۳۱۷۵ به‌نام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب و سایر درآمدهای شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.

۵- زمان و محل تحویل پاکات اسناد مناقصه: مناقصه‌گران می‌بایست ضمن بارگذاری تصویر کلیه مستندات پاکات (الف، ب و ج) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۲۶/۰۱/۱۴۰۲ اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار خود را نیز در پاکت (الف) به‌صورت لاک و مهرشده بگذارند و نهایتاً پاکت مذکور را تا پایان وقت اداری مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۲ به نشانی مندرج دربند یک ارسال و رسید دریافت دارند تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.

۶-گشایش پیشنهادات: پیشنهادات ارائه‌شده در سامانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ صبح در سالن مناقصات ساختمان ۸ طبقه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گشایش خواهد یافت.

۷- سایر شرایط:

* رتبه‌بندی کار از سازمان برنامه‌وبودجه کشور: رشته‌ی نیرو به‌شرط داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) حداقل معادل برآورد مناقصه

* داشتن گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.

* به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی می‌بایست مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

روابط‌عمومی شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان