۳۷۵۹ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد – خرید و حمل قطعات يدكي آسانسورها

 آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۶۱ موضوع: تجدید دوم مناقصه خرید و حمل قطعات يدكي آسانسورهای خط يك شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد ساخت شرکت تيسن كروپ مبلغ برآورد: ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. […]

 آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۶۱

موضوع: تجدید دوم مناقصه خرید و حمل قطعات يدكي آسانسورهای خط يك شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد ساخت شرکت تيسن كروپ

مبلغ برآورد: ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج گردیده است.

شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد