۳۷۵۹ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد – خرید و حمل قطعات یدکی برق

 آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۶۲ موضوع: تجدید اول مناقصه خرید و حمل قطعات یدکی برق عمومی ناوگان خط دو شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد مبلغ برآورد: ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی […]

 آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۶۲

موضوع: تجدید اول مناقصه خرید و حمل قطعات یدکی برق عمومی ناوگان خط دو شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد

مبلغ برآورد: ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج گردیده است.

شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد