۳۷۵۹ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – سيستم يكپارچه اعلان و اطفا حريق

وزارت نيرو شركت برق منطقه‌ای تهران آگهي تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای شماره ۱۲۰۴۱/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ كد اقتصادي ۴۱۱۱۱۱۶۵۹۱۶۹ و کد پستی ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، انتهاي بلوار سعادت‌آباد، بلوار برق، بالاتر از كوي فراز، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه […]

وزارت نيرو

شركت برق منطقه‌ای تهران

آگهي تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای شماره ۱۲۰۴۱/۱۴۰۱

۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ كد اقتصادي ۴۱۱۱۱۱۶۵۹۱۶۹ و کد پستی ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، انتهاي بلوار سعادت‌آباد، بلوار برق، بالاتر از كوي فراز، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

۲-موضوع تجديد مناقصه: مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شرح ذيل:‌

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تجديد مناقصه ميزان تضمين (سپرده)

شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)

زمان گشايش پيشنهادات
۱۲۰۴۱/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۷۵ سيستم يكپارچه اعلان و اطفا حريق شركت برق منطقه‌ای تهران ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰ صبح

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ لغايت ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ به سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ (شماره شبا ۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ IR) به‌نام شركت برق منطقه‌ای تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-۸۲-۲۲۱۵۰۰-۷۴-۰۵۰۹-۶۴-۳ جهت خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴-مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه می‌باشد.

۵-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به‌صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ (شماره شبا ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ IR و شماره شناسه ۹۶۲۲۲۱۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱) تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

۶-نام ونشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني مندرج دربند يك.

۷-زمان و محل تحويل پيشنهادات: پيشنهاددهندگان مي‌بايد نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج‌شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهرشده تا ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲، به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج دربند يك (طبقه دوم) تحويل و رسيد دريافت دارند و تصوير كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج) را تا ساعت ۱۹:۰۰ همان روز «چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲» در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري نمايند. شایان‌ذکر است تمامي فرآيند برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت می‌پذیرد.

۸-گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه‌شده در سامانه در روز شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰ صبح در سالن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت.

۹- ساير شرايط:

  • پروانه كسب يا مجوز كار از اتحاديه صنفي يا سازمان آتش‌نشانی در زمينه سیستم‌های اعلان و اطفا حريق
  • ارائه گواهينامه معتبر تائید صلاحيت ايمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
  • ارائه گواهي صلاحيت پيمانكاري از سوي اداره کار و امور اجتماعي، حداقل پايه ۵ رشته تأسیسات و تجهيزات

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌های دفتر ثبت‌نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir
پايگاه ملي اطلاع‌رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir
پايگاه اطلاع‌رسانی مناقصات شركت توانير http://tender.tavanir.org.ir
پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران www.trec.co.ir

روابط‌عمومی شركت برق منطقه‌ای تهران