۳۷۵۹ مزایده – موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی – فروش زمین

آگهی مزایده شماره ۱۲/۱۴۰۱ موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در نظر دارد زمین گلستان واقع در مشهد را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی با شرایط ذیل به فروش برساند. ۱- آدرس مزایده گزار و محل برگزاری مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه‌راه پست‌خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، اتاق […]

آگهی مزایده شماره ۱۲/۱۴۰۱

موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در نظر دارد زمین گلستان واقع در مشهد را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی با شرایط ذیل به فروش برساند.

۱- آدرس مزایده گزار و محل برگزاری مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه‌راه پست‌خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، اتاق جلسات امور قراردادها و کمیسیون معاملات می‌باشد.

۲- شماره تلفن موسسه: ۳۴۵۷۰۰۳۸ الی ۴۶ و ۳۵۵۵۲۱۹۴-۰۲۶ داخلی ۲۴۴۶

۳- موضوع مزایده: فروش زمین گلستان مشهد.

۴- تضمین شرکت در مزایده به‌صورت ضمانتنامه بانکی یا چک‌بانکی تضمین‌شده در پاکت «الف» به مبلغ ۲۰۷٫۵۶۳٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۵- مهلت دریافت اسناد مزایده: از زمان انتشار در روزنامه (مناقصه و مزایده) لغایت ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ می‌باشد. ۶- مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معاملات از ساعت ۰۹:۰۰ صبح لغایت ۱۶:۰۰ بعدازظهر از زمان درج آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری مورخ ۱۶ فروردین سال ۱۴۰۲ می‌باشد.

۷- زمان گشایش پاکت مزایده: ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۹ فروردین سال ۱۴۰۲ می‌باشد.

تبصره: پیشنهاد قیمت برای پلاک مذکور در مزایده به‌صورت مجزا در پاکت «ج» قرار داده شود.

۸- قیمت پایه مزایده: ۲٫۰۷۵٫۶۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام می‌گردد.

۹- اسناد را از سایت موسسه به آدرس WWW.RVSRI.AC.IR اخذ نمایید.