۳۷۵۹ مناقصه – شركت پتروشيمي خراسان – خرید A240/UNS31050/SIZE 3*1 MT/THCKNESS 6 MM PLATE ASTM

 آگهي مناقصه عمومي شماره ((PKS-40130600))  شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید A240/UNS31050/SIZE 3*1 MT/THCKNESS 6 MM PLATE ASTM موردنياز مجتمع پتروشيمي خراسان را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدین‌وسیله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد […]

 آگهي مناقصه عمومي شماره ((PKS-40130600))

 شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید

A240/UNS31050/SIZE 3*1 MT/THCKNESS 6 MM PLATE ASTM موردنياز مجتمع پتروشيمي خراسان را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدین‌وسیله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايتwww.khpc.ir اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با تلفن ۳۱۳۳ (۰۵۸)

واحد بازرگاني : داخلي ۲۵۱۰ – ۲۵۱۴

واحد تعميرات داخلي ۲۳۶۰

واحد پیمان‌ها : داخلي ۲۷۶۵ – ۲۷۸۰

 

 روابط‌عمومی شركت پتروشيمي خراسان

 (سهامي عام )