۳۷۶۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد – اجرای عملیات حفاری، لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ

بدون آب همه‌چیز خشک می‌شود. « آگهي مناقصات عمومی یک مرحله‌ای » «طرح‌های عمرانی »   شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوت‌نامه و سایر مراحل […]

بدون آب همه‌چیز خشک می‌شود.

« آگهي مناقصات عمومی یک مرحله‌ای »

«طرح‌های عمرانی »

 

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوت‌نامه و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند.

ردیف موضوع شماره فراخوان مدت اجرا مبلغ برآورد اولیه

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه (ريال) حداقل رتبه و رشته موردنیاز نوع تضمین شرکت در مناقصه
۱ اجرای عملیات حفاری، لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی درآبرفت های دشت مشهد فاز ۱۴ ۲۰۰۱۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۰۴ ۱۸ ماه ۹۰٫۹۴۲٫۰۶۰٫۹۳۶ ۴٫۵۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پایه ۵ رشته کاوش‌های زمینی

از سازمان برنامه‌وبودجه کشور و گواهی‌نامه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو

۱٫واریز نقدی به‌حساب جاري شماره ۴۰۰۱۰۰۹۷۰۷۱۴۶۰۰۹ بانكی ملی شعبه مرکزی مشهد

۲٫ ضمانتنامه بانکی

۳٫اوراق مالی اسلامی دولت

 

۲ اجرای عملیات حفاری، لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی درآبرفت های دشت مشهد فاز ۱۵ ۲۰۰۱۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۰۵ ۱۸ ماه ۹۰٫۹۴۲٫۰۶۰٫۹۳۶ ۴٫۵۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ اجرای عملیات حفاری، لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی درآبرفت های دشت مشهد فاز ۱۶ ۲۰۰۱۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۰۶ ۱۸ ماه ۹۰٫۹۴۲٫۰۶۰٫۹۳۶ ۴٫۵۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ اجرای عملیات حفاری، لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی درآبرفت های دشت مشهد فاز ۱۷ ۲۰۰۱۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۰۷ ۱۸ ماه ۹۰٫۹۴۲٫۰۶۰٫۹۳۶ ۴٫۵۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ اجرای عملیات حفاری، لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی درآبرفت های دشت مشهد فاز ۱۸ ۲۰۰۱۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۰۸ ۱۸ ماه ۹۰٫۹۴۲٫۰۶۰٫۹۳۶ ۴٫۵۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ اجرای عملیات حفاری، لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی درآبرفت های دشت مشهد فاز ۱۹ ۲۰۰۱۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۰۹ ۱۸ ماه ۹۰٫۹۴۲٫۰۶۰٫۹۳۶ ۴٫۵۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ اجرای عملیات حفاری، لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی درآبرفت های دشت مشهد فاز ۲۰ ۲۰۰۱۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۱۰ ۱۸ماه ۹۰٫۹۴۲٫۰۶۰٫۹۳۶ ۴٫۵۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰
  • مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۰۹/۰۱/۱۴۰۲ در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
  • خاتمه دوره بارگذاری، اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲ می‌باشد.
  • مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت ۳ ماه می‌باشد.
  • – اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین ۲۶، شرکت آبفا مشهد، تلفن: ۳۷۰۰۸۱۲۴
  • – هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصات می‌باشد.

 

دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد