۳۷۶۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام خدمات نقلیه

وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد:۳۷-۴۰۱-۲۰۰-ر نوبت: اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند ۷ صورت‌جلسه ‌شماره ۳۸/۹۱۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل […]

وزارت راه و شهرسازی

شرکت عمران شهر جدید پردیس

کد:۳۷-۴۰۱-۲۰۰-ر

نوبت: اول

“آگهی فراخوان مناقصه”

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند ۷ صورت‌جلسه ‌شماره ۳۸/۹۱۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند:

 • موضوع: انجام خدمات نقلیه- ارائه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت عمران شهر جدید پردیس.
 • نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.
 • شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ۲۰۰۱۰۰۱۰۹۸۰۰۰۱۱۰ است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه و گشایش پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (setadiran.ir) انجام می‌شود.
 • نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شهر جديد پرديس، فاز یک، میدان عدالت، خیابان فروردین شمالی، خیابان پیام، خیابان عمران، شرکت عمران شهر جدید پردیس. تلفن: ۷۴۹۰۲، داخلی ۲۶۶
 • مدت پیمان: ۱۱ ماه شمسی.
 • مبلغ برآورد اولیه: ۴۵۴٫۱۳۸٫۷۵۰ (سی‌ودو ‌میلیارد و چهارصدوپنجاه‌وچهار ‌میلیون‌ و یک‌صدوسی‌وهشت ‌هزار و هفت‌صدوپنجاه) ریال.
 • تضمین شرکت در فرآیند ارجاع‌کار: مطابق جدول ۴ از بند «الف» ماده ۶ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ به‌ مبلغ ۱٫۶۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و شش‌صدوبیست‌وسه ‌میلیون‌) ریال.
 • مجوز فعالیت: گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای کد فعالیت ۱ (امور حمل‌ونقل) که می‌بایست دارای اعتبار باشد.
 • دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲
 • تحویل اسناد مناقصه:

۱۰-۱- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت ۱۶:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲ در سامانه ستاد بارگذاری شود.

۱۰-۲- به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت “الف”) تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.

 • زمان و محل گشایش پاکت اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”: ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
 • هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک‌میلیون) ریال است.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
روابط‌عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس