۳۷۶۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام امور خدماتی

وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۸-۴۰۱-۲۰۰-ر “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند ۲ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۳/۹۲۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و […]

وزارت راه و شهرسازی

شرکت عمران شهر جدید پردیس

کد: ۳۸-۴۰۱-۲۰۰-ر

“آگهی فراخوان مناقصه”

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند ۲ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۳/۹۲۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند:

 • موضوع: انجام امور خدماتی شرکت عمران شهر جدید پردیس.
 • نوع مناقصه: عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک‌مرحله‌ای.
 • شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ۲۰۰۱۰۰۱۰۹۸۰۰۰۱۳۷ است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و بارگذاری اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه و گشایش پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (setadiran.ir) انجام می‌شود.
 • نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شهر جديد پرديس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران، شرکت عمران شهر جدید پردیس. تلفن: ۷۴۹۰۲، داخلی ۲۶۶
 • مدت پیمان: ۱۱ ماه شمسی.
 • مبلغ برآورد اولیه: ۹۳۲٫۶۷۸٫۲۲۵ (دویست‌وبیست‌وپنج میلیارد و نه‌صدوسی‌ودو میلیون و شش‌صدوهفتادوهشت هزار و دویست‌وبیست‌وپنج) ریال.
 • تضمین شرکت در فرآیند ارجاع‌کار: مطابق جدول ۴ از بند «الف» ماده ۶ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ به‌ مبلغ ۱۰٫۵۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ (ده میلیارد و پانصدونوزده ‌میلیون‌) ریال.
 • مجوز فعالیت: گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای کد فعالیت ۴ که می‌بایست دارای اعتبار باشد.
 • در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۰ در پاکت “اسناد ارزیابی‌کیفی” الزامی است. در صورت عدم ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد.
 • دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۶:۳۰ روز یک‌شنبه مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۲
 • تحویل پاکت اسناد ارزیابی‌کیفی و پاکت اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”:
  • به‌صورت الکترونیکی تا ساعت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۲ در سامانه ستاد بارگذاری شود.
  • به‌صورت فیزیکی (فقط پاکت “الف”) تا ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۲ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.
 • زمان و محل گشایش پاکت اسناد ارزیابی‌کیفی: ساعت ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
 • زمان و محل گشایش پاکت اسناد مناقصه “پاکت‌های الف، ب و ج”: ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۶/۰۱/۱۴۰۲، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.
 • هزینه خرید اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ( یک‌میلیون) ریال است.
 • مناقصه‌گران ابتدا ارزیابی‌کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز ۶۰ در فرآیند ارزیابی‌کیفی در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه مندرج است.
روابط‌عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس