۳۷۶۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد – خرید ۶۲ دستگاه فلومتر

آب امانتی برای نسل آینده   ((آگهی خرید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به همراه ارزیابی‌کیفی)) طرح‌های عمرانی   شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان ارزیابی‌کیفی جهت برگزاری مناقصه‌عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی‌کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی تا ارسال […]

آب امانتی برای نسل آینده

 

((آگهی خرید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به همراه ارزیابی‌کیفی))

طرح‌های عمرانی

 

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان ارزیابی‌کیفی جهت برگزاری مناقصه‌عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی‌کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی‌کیفی تا ارسال دعوت‌نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ می‌باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه‌عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی‌کیفی و ارسال دعوت‌نامه از طریق سامانه به مناقصه‌گران ارسال خواهد شد..

ردیف موضوع شماره فراخوان استاندارد تولید / سایر مشخصات مبلغ تضمین

شرکت در فرآیند

ارجاع کار (ريال)

نوع تضمین شرکت

در فرآیند ارجاع کار

۱ خرید ۶۲ دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی طبق مشخصات فنی پیوست ۲۰۰۱۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۰۳ طبق مشخصات فنی پیوست ۱٫۶۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫واریز نقدی به‌حساب جاري شماره

۴۰۰۱۰۰۹۷۰۷۱۴۶۰۰۹ بانك ملی مرکزی مشهد

۲٫ ضمانتنامه بانکی

۳٫ اوراق مالی اسلامی

۱-     مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

۲-     خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی‌کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲

۳-     اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین ۲۶، شرکت آبفا مشهد، تلفن: ۰۵۱۳۷۰۰۸۱۵۰

 

دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد