۳۷۶۰ مناقصه – شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران – خرید و تحویل ۲۰،۰۰۰ (بیست هزار) تن آهک کلوخه‌ای

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی» ” خرید و تحویل ۲۰،۰۰۰ (بیست هزار) تن آهک کلوخه‌ای فله‌ای با دانه‌بندی ۵ تا ۸ سانتیمتر”     شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ […]

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی»

” خرید و تحویل ۲۰،۰۰۰ (بیست هزار) تن آهک کلوخه‌ای فله‌ای با دانه‌بندی ۵ تا ۸ سانتیمتر”

 

 

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب تأمین‌کننده ذیصلاح جهت “خرید و تحویل ۲۰،۰۰۰ (بیست هزار) تن آهک کلوخه‌ای فله‌ای با دانه‌بندی ۵ تا ۸ سانتیمتر” را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی انجام دهد لذا از كليه شرکت‌های ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد جهت دريافت اسناد مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۴۱۰۰۰۰۰۵۴ و واریز مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیون ریال) به شماره‌حساب ۴۰۰۱۰۵۴۲۰۴۰۵۰۷۱۸ به شناسه واریز ۳۲۳۰۵۴۲۷۴۲۹۵۷۳۰۴۰۰۰۱۴۰۰۵۲۶۶۰۳۰ در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی اقدام نمایند. خاطرنشان می‌نماید این فراخوان هیچ‌گونه تعهدی برای کارفرما جهت دعوت به مناقصه شرکت‌های دریافت‌کننده اسناد مناقصه ایجاد ننموده و تنها شرکت‌هایی که دارای شرایط مندرج در اسناد بوده و حائز حداقل امتیاز لازم (ارزیابی‌کیفی) شوند با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه خواهند یافت.

 • نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشاني: تهران، میدان ولیعصر (عج)، خیابان شهیدان سازش، پلاک ۵ و ۷
 • محل اجراي پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۸ جاده تخت سلیمان، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.
 • موضوع مناقصه: خرید و تحویل ۲۰٫۰۰۰ (بیست هزار) تن آهک کلوخه‌ای فله‌ای با دانه‌بندی ۵ تا ۸ سانتیمتر طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
 • نوع مناقصه: یک مرحله‌ای عمومی همراه با ارزیابی‌کیفی
 • مدت اعتبار پیشنهادها: از اولین روز مهلت تحویل پیشنهادها به مدت سه ماه (قابل تمدید برای یک دوره سه ماه دیگر) معتبر باشد.
 • مدت اجرای پروژه: دوازده ماه کامل شمسی.
 • گواهی‌نامه صلاحيت: متقاضی ‌می‌بایست؛

– دارای توانايي مالي لازم و کافي و توانايي ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد.

– کليه الزامات مراجع ذيصلاح در اجراي فعالیت‌های مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نمایند.

– دارای تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه باشد.

– توانمندی در تأمین به‌موقع کالای موضوع مناقصه

– عدم داشتن سابقه منجر به فسخ قرارداد یا عدم توانایی در اجرای تعهدات مرتبط با موضوع مناقصه

– دارای آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات خبره حسابرسی و ثبت در سامانه پردیس

– دارای شخصیت حقوقی باشد.

 • تأمین مالی: از منابع داخلی شرکت
 • مبلغ ضمانتنامه و نوع تضمین: نوع تضمین بر اساس آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/ ۵۰۶۵۹ ﻫ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ هیأت محترم وزیران به مبلغ ۱۳٫۰۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیزده میلیارد و پنجاه‌ودو میلیون) ریال به‌عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار خواهد بود و تضمین ارائه‌شده می‌بایست برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین‌مهلت قبول پیشنهاد‌ها معتبر و قابل تمدید باشد.
 • زمان دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶:۰۰) روز شنبه مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ مراجعه نمايند.
 • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶:۰۰) روز شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir بارگذاری نمایند.
 • زمان گشایش پاکت‌ ارزیابی‌کیفی: ساعت ۰۹:۰۰صبح روز دوشنبه مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۲ به نشانی مندرج در بند ۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران