۳۷۶۰ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید خدمات برای طراحی تفصیلی

 آگهی فراخوان انتخاب مشاور  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انتخاب مشاور با موضوع خرید خدمات برای طراحی تفصیلی تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب غرب شهر تهران را برای مدت ۷ ماه شمسی، از محل اعتبارات جاری به روش کیفیت در میان شرکت‌های مهندسين مشاور که دارای پایه‌یک در تخصص تأسیسات آب و فاضلاب را دارا می‌باشند، […]

 آگهی فراخوان انتخاب مشاور

 شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انتخاب مشاور با موضوع خرید خدمات برای طراحی تفصیلی تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب غرب شهر تهران را برای مدت ۷ ماه شمسی، از محل اعتبارات جاری به روش کیفیت در میان شرکت‌های مهندسين مشاور که دارای پایه‌یک در تخصص تأسیسات آب و فاضلاب را دارا می‌باشند، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فاضلاب تهران ، تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: ۰۲۱۸۸۴۳۵۹۶۱ و فکس: ۰۲۱۸۸۴۰۹۱۹۴
  • مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۸/۰۱/۱۴۰۲
  • مهلت تحويل پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲
  • شماره فراخوان در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۴۵