۳۷۶۰ مناقصه – شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس – مسیر سازی خط انتقال آب

مناقصه – شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس – مسیر سازی خط انتقال آب

مناقصه – شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس – مسیر سازی خط انتقال آب