۳۷۶۴ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – دمونتاژ و عیب‌یابی ترانسفورماتور T3 در پست دوشان تپه

وزارت نيرو شركت برق منطقه‌ای تهران آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای ۱۲۰۵۲/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ و كد پستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات […]

وزارت نيرو

شركت برق منطقه‌ای تهران

آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای ۱۲۰۵۲/۱۴۰۱

۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ و كد پستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

۲-موضوع مناقصه: مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شرح ذيل:‌

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تجدید مناقصه ميزان تضمين (سپرده)

شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)

زمان گشايش پيشنهادات
۱۲۰۵۲ ۲۰۰۲۰۰۱۰۰۸۰۰۰۰۰۴ دمونتاژ و عیب‌یابی ترانسفورماتور T3 در پست دوشان تپه ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ساعت ۰۹:۰۰

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان می‌توانند از مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ۲۲/۰۱/۱۴۰۲، به سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ (شماره شبا ۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ IR) به‌نام شركت برق منطقه‌ای تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-۸۲-۲۲۱۵۰۰-۷۴-۰۵۰۹-۶۴-۳ جهت خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴-مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه می‌باشد.

۵-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به‌صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ (شماره شبا ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ IR و شماره شناسه ۹۶۲۲۲۱۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱) تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

۶-نام ونشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني مندرج دربند يك

۷-زمان و محل تحويل پيشنهادات: پیشنهاددهندگان می‌باید ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت ۱۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۲، نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج‌شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهرشده تا ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۲ به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج دربند يك (طبقه دوم) تحويل و رسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت می‌پذیرد.

۸-گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه‌شده در سامانه در روز سه‌شنبه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ ساعت به شرح جدول بالا در سالن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌ای تهران گشايش خواهد يافت.

۹- ساير شرايط تجدید مناقصه

۹-۱- ارائه آخرین پایه اخذشده از سازمان برنامه‌وبودجه کشور رتبه ۵ در رشته نیرو

۹-۲- ارائه گواهينامه تائید صلاحيت ايمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي است.

۹-۳-ارائه حداقل دو رضایت‌نامه از شرکت‌های برق منطقه‌ای و سایر شرکت‌ها در زمینه تعمیر ترانسفورماتور انتقال

تذکر مهم: مناقصه‌گرانی که در ۵ سال گذشته با شرکت برق منطقه‌ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه داشته باشند و قرارداد آن‌ها پایان‌یافته باشد، ارائه یک فقره رضایت‌نامه انجام کار از قرارداد مذکور الزامی می‌باشد، در صورت عدم ارائه رضایت‌نامه مذکور پیشنهاد مناقصه گر مردود اعلام خواهد شد

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌های دفتر ثبت‌نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir
پايگاه ملي اطلاع‌رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir
پايگاه اطلاع‌رسانی مناقصات شركت توانير http://tender.tavanir.org.ir
پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران www.trec.co.ir

 

روابط‌عمومی شركت برق منطقه‌ای تهران