۳۷۶۵ مناقصه – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر – تعمیرات خانه‌های بهداشت روستایی

«آگهی مناقصه» (تجدید شده) مناقصه‌عمومی تعمیرات خانه‌های بهداشت روستایی و شهری طرح تفاهم‌نامه بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد واگذاری مناقصه‌عمومی تعمیرات خانه بهداشت‌های کوله جاز، شرافت، آبگرمک علیا، بنه ملکی، قلی پور، مسکن مهر، مهدی‌آباد، مرکز جامع سلامت شهری شماره یک، محوطه‌سازی مرکز شماره ۴ شهری را […]

«آگهی مناقصه»

(تجدید شده)

مناقصه‌عمومی تعمیرات خانه‌های بهداشت روستایی و شهری طرح تفاهم‌نامه بهداشتی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد واگذاری مناقصه‌عمومی تعمیرات خانه بهداشت‌های کوله جاز، شرافت، آبگرمک علیا، بنه ملکی، قلی پور، مسکن مهر، مهدی‌آباد، مرکز جامع سلامت شهری شماره یک، محوطه‌سازی مرکز شماره ۴ شهری را از طریق مناقصه‌عمومی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمان‌بندی‌شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس:www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

  • تصویر اساسنامه شرکت (لازم به ذکر است موضوع فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع فراخوان باشد.)
  • سوابق حسن انجام کار شرکت در خصوص موضوع مناقصه (سوابق عقد قرارداد ابنیه)
  • برگ تعیین صلاحیت از سازمان برنامه‌وبودجه
  • حداقل داشتن رتبه ۵ ابنیه
  • مدارک احراز هویت شامل: کپی شناسنامه، کپی کارت ملی مدیرعامل، امضاء هیئت‌رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی
  • شرکت استطاعت مالی لازم جهت انجام پروژه داشته باشد
  • گواهینامه ایمنی (HSE)، گواهی‌نامه ثبت‌نام ارزش‌افزوده معتبر
  • برآورد اولیه پروژه ۷٫۷۴۷٫۴۳۸٫۹۸۸ ریال
  • محل تأمین اعتبار ملی (تفاهم‌نامه) عمرانی
  • قرارداد به‌صورت فهرست بهایی ۱۴۰۱

*مدت: اجرای کار ۴ ماه می‌باشد.

*محل اجرای پروژه: شهرستان شوشتر خانه‌های بهداشت روستایی و شهری (کوله جاز، شرافت، آبگرمک علیا، بنه ملکی، قلی پور، مسکن مهر، مهدی‌آباد، مرکز جامع سلامت شهری یک، محوطه‌سازی مرکز شماره ۴ شهری)

*مهلت دریافت اسناد: مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ۲۶/۰۱/۱۴۰۲

*مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره‌حساب بانک مرکزی ۴۰۰۱۰۹۶۸۰۷۱۴۷۵۶۵ و شماره شبا ۸۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۶۸۰۷۱۴۷۵۶۵ ir به‌نام تمرکز وجوه سپرده دانشکده علوم پزشکی شوشتر.

میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‌عمومی تعمیرات خانه بهداشت‌های شهری و روستایی ذکرشده به مبلغ ۳۸۷٫۳۷۱٫۹۵۰ ریال (به حروف: سیصد و هشتاد و هفت میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و نهصد و پنجاه ریال) که می‌بایست به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً و با ارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و مُهر بانک به شماره‌حساب بانک مرکزی ۴۰۰۱۰۹۶۸۰۷۱۴۷۵۶۵ و شماره شبا ۸۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۶۸۰۷۱۴۷۵۶۵ ir به‌نام تمرکز وجوه سپرده دانشکده علوم پزشکی شوشتر باشد و دارای اعتبار حداقل ۳ ماه و بنام دانشکده علوم پزشکی شوشتر صادر و اصل آن را در پاکت (الف) قرار داده شود.(شرکت‌کنندگان مکلف می‌باشند که اصل ضمانتنامه بانکی را به‌صورت فیزیکی به اداره محترم حراست دانشکده تحویل نمایند و رسید دریافت کنند و همچنین تصویر ضمانتنامه بانکی را در سامانه ستاد ایران در پاکت الف بارگذاری نمایند.)

*مهلت ارسال پیشنهادات: مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ ظهر می‌باشد.

*محل تحویل پیشنهادات: (شرکت‌کنندگان در نظر داشته باشند نحوه تحویل اسناد به‌صورت بارگذاری از طریق سامانه ستاد می‌باشد.)

*زمان گشایش پیشنهادات: مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۲

لطفاً جهت کسب اطاعات بیشتر در منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی:www.shoushtarums.ac.ir مراجعه گردد و یا با تلفن ۳۶۲۲۸۶۶۰-۰۶۱ اداره امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

 مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر