۳۷۶۵ مناقصه – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر – احداث مرکز جامع سلامت شهری روستایی

                                        «آگهی مناقصه» (تجدید شده) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر در نظر دارد واگذاری مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی برآورد احداث مرکز جامع سلامت شهری روستایی سرداران با زیست پزشک، زیست ماما و سرایداری […]

                                       

«آگهی مناقصه»

(تجدید شده)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر در نظر دارد واگذاری مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی برآورد احداث مرکز جامع سلامت شهری روستایی سرداران با زیست پزشک، زیست ماما و سرایداری در سال ۱۴۰۲ را از طریق مناقصه‌عمومی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمان‌بندی‌شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس:www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 *شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

  • تصویر اساسنامه شرکت (لازم به ذکر است موضوع فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع فراخوان باشد.)
  • سوابق حسن انجام کار شرکت در خصوص موضوع مناقصه (سوابق عقد قرارداد ابنیه)
  • برگ تعیین صلاحیت از سازمان برنامه‌وبودجه دارای اعتبار
  • رتبه شرکت پیمانکار ۵ ساختمان
  • مدارک احراز هویت شامل: کپی شناسنامه، کپی کارت ملی مدیرعامل، امضاء هیئت‌رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی
  • شرکت استطاعت مالی لازم جهت انجام پروژه داشته باشد
  • گواهینامه ایمنی (HSE)، گواهی‌نامه ثبت‌نام ارزش‌افزوده معتبر
  • جمع کل برآورد ساختمان اصلی مرکز زیست پزشک، دیوار و محوطه طبق نقشه‌ها و برآورد ۸۰٫۱۱۵٫۵۶۵٫۵۲۴ ریال
  • محل تأمین اعتبار تفاهم‌نامه ۲۰۰۰ واحد بهداشتی کشور (عمرانی)
  • قرارداد سرجمع با فهرست‌بهای پایه ۱۴۰۱

*مدت: اجرای کار ۶ ماه می‌باشد.

*محل اجرای پروژه: شهرستان شوشتر، مرکز جامع سلامت شهری روستایی سرداران

*مهلت دریافت اسناد: مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ۲۶/۰۱/۱۴۰۲

*شرکت‌کنندگان مکلف می‌باشند کلیه اسناد مناقصه را که توسط دانشکده در سامانه بارگذاری می‌شوند مهر نموده و سپس امضا الکترونیکی نمایند و در سامانه در پاکت ب بارگذاری نمایند.

*مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره‌حساب بانک مرکزی ۴۰۰۱۰۹۶۸۰۷۱۴۷۵۶۵ و شماره شبا ۸۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۶۸۰۷۱۴۷۵۶۵ IR به‌نام تمرکز وجوه سپرده دانشکده علوم پزشکی شوشتر.

میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‌عمومی برآورد احداث مرکز جامع سلامت شهری سرداران با زیست پزشک، زیست ماما و سرایداری به مبلغ ۴٫۰۰۵٫۷۷۸٫۲۷۶ ریال (به حروف: چهار میلیارد و پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و هشت هزار و دویست و هفتاد و شش ریال) که می‌بایست به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً و با ارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و مُهر بانک به شماره‌حساب ۴۰۰۱۰۹۶۸۰۷۱۴۷۵۶۵ بانک مرکزی باشد و دارای اعتبار حداقل ۳ ماه و به‌نام دانشکده علوم پزشکی شوشتر صادر و اصل آن را در پاکت (الف) قرار داده شود.(شرکت‌کنندگان مکلف می‌باشند که اصل ضمانتنامه بانکی را به‌صورت فیزیکی به اداره محترم حراست دانشکده تحویل نمایند و رسید دریافت کنند و همچنین تصویر ضمانتنامه بانکی را در سامانه ستاد ایران در پاکت الف بارگذاری نمایند.)

*مهلت ارسال پیشنهادات: مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

*محل تحویل پیشنهادات: (شرکت‌کنندگان در نظر داشته باشند نحوه تحویل اسناد به‌صورت بارگذاری از طریق سامانه ستاد می‌باشد.)

*زمان گشایش پیشنهادات: مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

لطفاً جهت کسب اطاعات بیشتر با تلفن ۳۶۲۲۸۶۶۰-۰۶۱ اداره امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

 مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان