تورم مرکز آمار ایران

  مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب ۱۶۵٫۷، ۳۰۲٫۵و ۴۵۶٫۶ است. به گزارش مهر، بر پایه گزارش مرکز آمار ایران درصد افزایش آن‌ها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۶۵٫۷، ۸۲٫۶ و ۵۰.۹ درصد است. در این گزارش شاخص قیمت کالاهای وارداتی بهار […]

 

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب ۱۶۵٫۷، ۳۰۲٫۵و ۴۵۶٫۶ است.

به گزارش مهر، بر پایه گزارش مرکز آمار ایران درصد افزایش آن‌ها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۶۵٫۷، ۸۲٫۶ و ۵۰.۹ درصد است. در این گزارش شاخص قیمت کالاهای وارداتی بهار ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۴ آورده درصد تغییرات فصلی (ریالی، ۱۰۰ = ۱۳۹۰) شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۱ به ترتیب برابر با ۱۲٫۴، ۹٫۳، ۱۵٫۶ و ۴۲٫۷ درصد است.

درصد تغییرات فصلی در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۱۰٫۴، ۱۱٫۵، ۱۰٫۹و ۱۱٫۴ درصد است. همچنین درصد تغییرات فصلی در تمام فصول سال ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰٫۱، ۱۲، ۹٫۲ و ۱۱٫۱ درصد است.

همچنین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۳۱٫۴، ۱۷۲٫۷ و ۲۴۳٫۳ است که درصد افزایش آن‌ها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۳۱٫۴، ۳۱٫۵و ۴۰٫۸ درصد است. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصول سال ۱۳۹۱ به ترتیب برابر با ۸٫۴، ۹، ۸ و منهای ۰.۷ درصد است.

درصد تغییرات فصلی در فصول سال ۹۲ به ترتیب برابر با ۷٫۸، ۹٫۸، ۹٫۲ و ۱۱٫۱ درصد است. همچنین درصد تغییرات فصلی در فصول سال ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۷٫۸، ۹٫۴، ۷٫۳ و ۸٫۵درصد است. شاخص مقدماتی قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در فصول بهار و تابستان ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۵۹۹٫۱ و ۶۸۶٫۳ است که درصد افزایش آن‌ها نسبت به فصل قبل به ترتیب برابر با ۱۳٫۵ و ۱۴٫۶ درصد است.

در حالی که شاخص مقدماتی قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ۱۰۰= ۱۳۹۰) در فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۹۹٫۸و ۳۳۱٫۴ است، درصد افزایش آن‌ها نسبت به فصل قبل به ترتیب برابر با ۹٫۹ و ۱۰٫۵ درصد است.