۳۷۷۱ مناقصه – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر – تعمیرات اساسی آشپزخانه بیمارستان الهادی

                                                                                                              […]

                                                                                                                        

«آگهی مناقصه»

مناقصه‌عمومی تعمیرات اساسی آشپزخانه بیمارستان الهادی (ع)

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد واگذاری مناقصه‌عمومی تعمیرات اساسی آشپزخانه بیمارستان الهادی (ع) را از طریق مناقصه‌عمومی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمان‌بندی‌شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس:www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 شرایط عمومی شرکت در مناقصه:

  • تصویر اساسنامه شرکت (لازم به ذکر است موضوع فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع فراخوان باشد.)
  • سوابق حسن انجام کار شرکت در خصوص موضوع مناقصه (سوابق عقد قرارداد ابنیه، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی)
  • برگ تعیین صلاحیت از سازمان برنامه‌وبودجه
  • حداقل داشتن رتبه ۵ ساختمان
  • مدارک احراز هویت شامل: کپی شناسنامه، کپی کارت ملی مدیرعامل، امضاء هیئت‌رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی
  • شرکت استطاعت مالی لازم جهت انجام پروژه داشته باشد.
  • گواهینامه ایمنی (HSE)، گواهی‌نامه ثبت‌نام ارزش‌افزوده معتبر
  • جمع کل برآورد ۷٫۵۵۳٫۷۶۴٫۱۰۵ ریال
  • مساحت: ۱۳۵ مترمربع (تقریبی)
  • قرارداد با فهرست‌بهای پایه سال ۱۴۰۱

*مدت: اجرای کار ۲ ماه می‌باشد.

*محل اجرای پروژه: شهرستان شوشتر، بیمارستان الهادی (ع)

*مهلت دریافت اسناد: مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ۰۵/۰۲/۱۴۰۲

*شرکت‌کنندگان مکلف می‌باشند کلیه (اسناد فنی شامل نقشه‌ها، برآوردها و … و همچنین فرم منع مداخله، آگهی شرکت در مناقصه و نمونه قرارداد) مناقصه را که توسط دانشکده در سامانه بارگذاری می‌شوند مهر نموده و سپس امضا الکترونیکی نمایند و در سامانه در پاکت (ب) بارگذاری نمایند.

*مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره‌حساب بانک مرکزی شماره‌حساب بانک مرکزی ۴۰۰۱۰۹۶۸۰۳۰۲۲۷۲۱ شماره شبا ۳۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۶۸۰۳۰۲۲۷۲۱ ir و شناسه واریز ۳۶۱۰۹۶۸۵۷۱۲۴۵۱۲۰۰۲۱۵۰۰۱۱۶۰۲۰۰۱ به‌نام تمرکز وجوه سپرده دانشکده.

میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‌عمومی تعمیرات اساسی آشپزخانه بیمارستان الهادی (ع) به مبلغ ۳۷۷٫۶۸۸٫۲۰۵ ریال (به حروف: سیصد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد و هشتاد و هشت هزار و دویست و پنج ریال) که می‌بایست به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً و با ارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و مُهر بانک به شماره‌حساب شماره‌حساب بانک مرکزی ۴۰۰۱۰۹۶۸۰۷۱۴۷۵۶۵ و شماره شبا ۸۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۶۸۰۷۱۴۷۵۶۵ir بانک مرکزی شوشتر باشد و دارای اعتبار حداقل ۳ ماه و به‌نام دانشکده علوم پزشکی شوشتر صادر و اصل آن را در پاکت (الف) قرار داده شود. (شرکت‌کنندگان مکلف می‌باشند که اصل ضمانتنامه بانکی را به‌صورت فیزیکی به اداره محترم حراست دانشکده تحویل نمایند و رسید دریافت کنند و همچنین تصویر ضمانتنامه بانکی را در سامانه ستاد ایران در پاکت (الف) بارگذاری نمایند.)

*مهلت ارسال پیشنهادات: روز شنبه ساعت ۰۸:۰۰ صبح مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

*زمان گشایش پیشنهادات: روز شنبه ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

لطفاً جهت کسب اطاعات بیشتر با تلفن ۳۶۲۲۸۶۶۰-۰۶۱ اداره امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر