۱۸۱۷ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – تعمیرات برق منطقه آزادی

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای شماره ۹۴۱۹۱۰۶۷۰ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجرای عمليات تعمیرات پیشگیرانه شبکه‌های توزیع نیروی برق در محدوده عملياتي  منطقه برق آزادی خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید شرح مختصري از کار: نام منطقه برق شرح  كار مبلغ برآوردي (ريال) آزادی اجرای عمليات تعمیرات پیشگیرانه […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌ای

شماره ۹۴۱۹۱۰۶۷۰

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجرای عمليات تعمیرات پیشگیرانه شبکه‌های توزیع نیروی برق در محدوده عملياتي  منطقه برق آزادی خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

شرح مختصري از کار:

نام منطقه برق

شرح  كار

مبلغ برآوردي (ريال)

آزادی

اجرای عمليات تعمیرات پیشگیرانه شبکه‌های توزیع نیروی برق

۳٫۹۸۵٫۴۶۳٫۷۰۰

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال مي‌باشد؛ مناقصه‌گران
 مي‌بايست مبلغ فوق را بصورت ضمانت‌نامه بانكي و يا چك تضمين شده بانكي يا واريز وجه بحساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بنام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا و یا مطالبات تاييد و ثبت شده نزد امور مالي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ارائه نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۹لغايت پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۳ به مدت ۵ روزكاري

مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال بصورت الكترونيكي صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.co.ir  – بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.

مهلت و محل تحويل و بازگشايي اسناد مناقصه: مهلت تحويل اسناد مناقصه تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۴و زمان بازگشائی اسناد مناقصه ساعت ۱۰ صبح همان روز می‌باشد.

نشاني تهران – دهکده المپیک میدان المپیک خیابان ۲۷ پلاک ۴منطقه برق آزادی شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ محل بازگشایی اسناد مناقصه سالن جلسات منطقه می‌باشد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، ‌مشروط، ‌مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي‌شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه:

– داشتن گواهینامه صلاحیت پيمانكاري در رشته نيرو از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) الزامی می‌باشد.

– هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه دنياي اقتصاد بعهده برنده مناقصه می‌باشد .

ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشاني‌هاي كسب اطلاعات بيشتر :

سايت شبكه اطلاع رساني معاملات شركت توانير:www.tavanir.org.ir    

سایت پایگاه ملی مناقصات:  http://iets.mporg.ir

سایت شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ : http://moamelat.tbtb.co.ir  

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (سهامي خاص)