۱۸۱۷ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان- خرید خط سرد ترافیکی

(آگهي تجديد مناقصه) نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان شرح مختصر موضوعات مناقصه : خريد ۴۷۰ كيلومتر خط سرد ترافيكي همراه با گلاسبيد مربوط به راههاي روستايي سطح استان به مبلغ ۷٫۰۷۳٫۱۴۰٫۰۰۰ریال و بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال ۱۳۹۴ و بدون تعديل. مهلت دريافت اسناد: از تاریخ […]

(آگهي تجديد مناقصه)

نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

شرح مختصر موضوعات مناقصه :

خريد ۴۷۰ كيلومتر خط سرد ترافيكي همراه با گلاسبيد مربوط به راههاي روستايي سطح استان به مبلغ ۷٫۰۷۳٫۱۴۰٫۰۰۰ریال و بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال ۱۳۹۴ و بدون تعديل.

مهلت دريافت اسناد: از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۱۰ تا تاريخ ۹۴٫۱۲٫۱۵

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :

روش غيرحضوري: متقاضي مي‌تواند در تاريخ هاي اعلامي بدون پرداخت هزينه و تنها با دورنگار نمودن نامه اعلام آمادگي شركت در مناقصه، از سايتهايhttp://iets.Mporg.ir و http://zanjanrah.ir اسناد مربوطه را دريافت نمايد .

روش حضوري: با واريز مبلغ۲۵۰٫۰۰۰ریال به حساب ۱۷۰۴۰۵۰۸۸۳ بانك تجارت شعبه خرمشهر و به همراه اصل و كپي فيش واريزي، تأييديه دفتر ايمني راه و حريم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و درخواست دريافت مدارك، جهت دريافت اسناد، به اداره کل راه و شهرسازی به آدرس زنجان- بلوار شيخ اشراق خ راهدار – اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان-ادارة پيمان و رسيدگي(آقای مهندس پژوهشی) مراجعه نمايد.

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: پايان وقت اداري (ساعت ۱۳) روز پنجشنبه مورّخ ۹۴٫۱۲٫۲۷ جهت ثبت به دبيرخانة اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان مراجعه و به اداره پيمان و رسيدگي تحويل نماييد .

رتبه مورد نظر: دارای تأييديه دفتر ايمني راه و حريم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

ميزان سپرده شركت در مناقصه:

مناقصه شماره۲- مبلغ ۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(سيصد و پنجاه و پنج میلیون ریال )

ميزان تضمين حسن انجام كار : ده درصد از هر كاركرد

ساعت، روز و محل قرائت پيشنهاد: ساعت ۱۱ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۸-اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان