۱۸۱۷ مناقصه – اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان- استرداد بهاء

آگهی فراخوان استرداد بهاء ۱۳۷/۹۴ بدینوسیله به اطلاع کلیه افرادی که در سالهای ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۸۵ به واریز پیش بهاء خرید ملک و با پرداخت هرگونه وجهی در قالب مزبور به حساب این اداره کل یا سازمان ملی زمین و مسکن و شهرسازی اقدام نموده‌اند می‌رساند: ظرف مدت دو هفته از تاریخ این آگهی جهت […]

آگهی فراخوان استرداد بهاء ۱۳۷/۹۴

بدینوسیله به اطلاع کلیه افرادی که در سالهای ۱۳۷۱ لغایت ۱۳۸۵ به واریز پیش بهاء خرید ملک و با پرداخت هرگونه وجهی در قالب مزبور به حساب این اداره کل یا سازمان ملی زمین و مسکن و شهرسازی اقدام نموده‌اند می‌رساند: ظرف مدت دو هفته از تاریخ این آگهی جهت تعیین تکلیف و دریافت وجوه مزبور اقدام در غیراینصورت مبلغ موصوف بحساب مراجع ذیصلاح قانونی واریز می‌گردد.

 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان