۱۸۱۷مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي- خرید تخم مرغ نطفه دار

 آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي شماره ۷۵/۹۴ نوبت دوم موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خريد تخم مرغ نطفه‌دار مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و از  شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد: آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم […]

 آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي

شماره ۷۵/۹۴

نوبت دوم

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خريد تخم مرغ نطفه‌دار مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و از 

شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي .           

شماره تلفن مناقصه‌گزار:۴۶-۳۴۵۷۰۰۳۸-۰۲۶ داخلي ۲۴۴۶  نمابر دبيرخانه كميسيون ۰۲۶۳۴۵۵۲۱۹۴

موضوع مناقصه: خريد تخم مرغ نطفه‌دار

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ریال مي‌باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۵ لغایت روز یکشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۶ می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات : از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۶ می‌باشد.

زمان برگزاري جلسه کمیسون مناقصه: ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۷

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir ويا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.در صورت  عدم موفقيت در دسترسي به

آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه 

داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام  نمايند.