۳۷۹۲ مناقصه – شرکت ملی حفاری ایران – خرید مربوط به دستگاه‌های حفاری

آگهی مناقصه مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به روش معمولی همراه با ارزیابی‌کیفی موضوع مناقصه: – خرید مربوط به دستگاه‌های حفاری به شرح ذیل: (کالاها می‌بایست ساخت داخل باشند) مشخصات مناقصه: نام مناقصه‌گزار شماره تقاضا شرح تقاضا مبلغ برآورد (ریال) شرکت ملی حفاری ایران ۰۱۳۸۰۳۷ دوب حفاری ۳۴٫۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مجدد شرکت ملی حفاری ایران ۰۱۳۹۱۱۵ قطعات پمپ گل حفاری […]

آگهی مناقصه
مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به روش معمولی همراه با ارزیابی‌کیفی
موضوع مناقصه: – خرید مربوط به دستگاه‌های حفاری به شرح ذیل:
(کالاها می‌بایست ساخت داخل باشند)
مشخصات مناقصه:

نام مناقصه‌گزار
شماره تقاضا شرح تقاضا مبلغ برآورد (ریال)
شرکت ملی حفاری ایران ۰۱۳۸۰۳۷ دوب حفاری ۳۴٫۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مجدد
شرکت ملی حفاری ایران ۰۱۳۹۱۱۵ قطعات پمپ گل حفاری ۴۰۴٫۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ –
شرکت ملی حفاری ایران ۰۱۳۹۱۱۶ قطعات پمپ گل حفاری ۷۷۶٫۹۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ –
شرکت ملی حفاری ایران ۰۱۳۹۱۱۷ قطعات پمپ گل حفاری ۹۶٫۳۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ –
شرکت ملی حفاری ایران ۰۱۳۹۱۱۸ قطعات پمپ گل حفاری ۷۹۵٫۴۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ –

• روش ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران:
روش ارزیابی  بر اساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعلام‌های ارزیابی‌کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می‌شود، انجام می‌گردد.(حداقل امتیاز ۵۰)

• نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه:
دریافت اسناد
توسط شرکت تاریخ شروع دریافت توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغازشده و تا ۱۰ روز پس‌ازآن ادامه خواهد داشت.

محل دریافت
از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir
–گروه مناقصات تلفن تماس ۳۴۱۴۶۲۵۷-۰۶۱
تحویل اسناد به
شرکت آخرین‌مهلت – ۱۴ روز پس از آخرین روز دریافت اسناد
محل تحویل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir

• تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین
۱٫۷۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تقاضای ۰۱۳۸۰۳۷
۱۴٫۰۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تقاضای ۰۱۳۹۱۱۵
۲۱٫۵۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تقاضای ۰۱۳۹۱۱۶
۴٫۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تقاضای ۰۱۳۹۱۱۷
۲۱٫۹۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تقاضای ۰۱۳۹۱۱۸

• تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):
انواع تضامین قابل‌قبول  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی
 اصل فیش واریز وجه نقد به‌حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران
 (شماره شبا: ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶IR)
 سایر تضامین درج‌شده در آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۵۰۶۵۹ ت / ۱۲۳۴۰۲ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ موردقبول و پذیرش می‌باشد.
مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین ۹۰ روز از تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد فنی (برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)
تذکر: با توجه به بخشنامه شماره ۱۳۸۶۶۵/۹۸ مورخ ۰۳/۰۴/۹۸ معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر به‌کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت‌نام کلیه متقاضیان حضور در مناقصات، مزایدات شرکت ملی حفاری ایران در پایگاه SETAD.IR می‌باشد.

کانال‌های اطلاع‌رسانی شرکت ملی حفاری ایران www.nidc.ir http://sapp.ir/nidc_pr

شناسه: ۱۴۹۳۲۷۰