۳۸۰۰ مناقصه – شهرداری نجف شهر – رفت و روب معابر و پاکسازی جوی‌ها

آگهی مناقصه رفت و روب معابر و پاکسازی جوی‌های فازهای ۱-۲-۴-۵ و مسکن مهر نجف شهر نوبت اول شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ماده ۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و مجوز شماره ۴۲۹/۰۱//۳۱۳ مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ عملیات رفت و روب و پاکسازی جوی‌های بافت جدید سطح شهر را به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۶۵۷۰۰۰۰۰۲ از طریق […]

آگهی مناقصه رفت و روب معابر و پاکسازی جوی‌های فازهای ۱-۲-۴-۵ و مسکن مهر نجف شهر

نوبت اول

شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ماده ۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و مجوز شماره ۴۲۹/۰۱//۳۱۳ مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ عملیات رفت و روب و پاکسازی جوی‌های بافت جدید سطح شهر را به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۰۶۵۷۰۰۰۰۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد‌شرایط واگذار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۲ می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا تاریخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

مهلت زمانی ارسال پاکت‌های پیشنهاد: تا تاریخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

زمان گشایش پاکات: مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح

ضمناً در صورت کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با شماره تلفن ۴۲۳۹۷۳۸۰-۰۳۴ تماس حاصل نمایند.

شهرداری نجف شهر