۳۸۰۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد – خرید لوله چدن تایتون

کمبود آب جدی است، فکرکن سرمایه‌ات در خطره …   ((آگهی تجدید مناقصات خرید عمومی یک مرحله‌ای)) طرح‌های عمرانی   شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا ارسال […]

کمبود آب جدی است، فکرکن سرمایه‌ات در خطره …

 

((آگهی تجدید مناقصات خرید عمومی یک مرحله‌ای))

طرح‌های عمرانی

 

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا ارسال دعوت‌نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 

ردیف موضوع شماره فراخوان استاندارد تولید / سایر مشخصات مبلغ تضمین

شرکت در فرآیند

ارجاع کار (ريال)

نوع تضمین شرکت

در فرآیند ارجاع کار

۱ خرید لوله چدن تایتون در سایز ۵۰۰٫ م به همراه واشر ۲۰۰۲۰۰۵۱۲۹۰۰۰۰۴۴ طبق مشخصات فنی پیوست ۷٫۴۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫ واریز نقدی به‌حساب جاري شماره

۴۰۰۱۰۰۹۷۰۷۱۴۶۰۰۹ بانك ملی مرکزی مشهد

۲٫ ضمانتنامه بانکی

۳٫ اوراق مالی اسلامی

۲ خرید لوله چدن تایتون در سایز ۶۰۰٫ م به همراه واشر ۲۰۰۲۰۰۵۱۲۹۰۰۰۰۴۵ ۸٫۲۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ خرید لوله چدن تایتون در سایز ۵۰۰٫ م به همراه واشر ۲۰۰۲۰۰۵۱۲۹۰۰۰۰۴۶ ۷٫۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ خرید لوله چدن تایتون ۲۰۰ به همراه واشر ۲۰۰۲۰۰۵۱۲۹۰۰۰۰۴۳ ۷٫۷۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱-     مهلت دریافت اسناد مناقصات: از مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۰۴/۰۳/۱۴۰۲ در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

۲-     خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مورخ ۱۶/۰۳/ ۱۴۰۲ می‌باشد.

۳-     گشایش پاکات مناقصات مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲ می‌باشد.

۴-     مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت ۳ ماه می‌باشد.

۵-     اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین ۲۶، شرکت آبفا مشهد، تلفن: ۳۷۰۰۸۱۵۰-۰۵۱

۶-     هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد.

 

 

 دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد