۳۸۰۰ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – حمل ۱۰٫۰۰۰ تن کائولن

آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار جهت حمل ۱۰٫۰۰۰ تن کائولن به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به حمل ۱۰٫۰۰۰ تن کائولن به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری تجدید مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و امکانات لازم […]

آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار جهت حمل ۱۰٫۰۰۰ تن کائولن به شرح مندرج در اسناد مناقصه

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به حمل ۱۰٫۰۰۰ تن کائولن به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری تجدید مناقصه‌عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند. تقاضا می‌شود جهت مشاهده و دریافت اسناد، فرم شرایط شرکت در مناقصه به سایت سیمان کرمان به نشانی www.kcig.ir و یا در ساعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت ۷ (هفت) روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران، تلفن ۳۱۳۴۱۵۰۵-۰۳۴

آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی، تلفن ۸۸۷۷۴۷۲۶-۰۲۱