۳۸۰۰ مناقصه – شركت پتروشيمي خراسان – ساخت، SHELL & TUBE HEAT EXCHANGER OF AMONIA CONVERTER EFFLUENT WASTE HEAT BOILER (E-2123A)

   آگهي تمديد زمان مناقصه‌عمومی شماره ((PKD-40010272))  شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد ساخت، SHELL & TUBE HEAT EXCHANGER OF AMONIA CONVERTER EFFLUENT WASTE HEAT BOILER (E-2123A) موردنياز مجتمع پتروشيمي خراسان را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله […]

   آگهي تمديد زمان مناقصه‌عمومی شماره ((PKD-40010272))

 شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد ساخت، SHELL & TUBE HEAT EXCHANGER OF AMONIA CONVERTER EFFLUENT WASTE HEAT BOILER (E-2123A) موردنياز مجتمع پتروشيمي خراسان را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت www.khpc.ir اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با تلفن ۳۱۳۳-۰۵۸

واحد بازرگاني: داخلي ۸۸۷۹۰۸۵۷-۸۸۶۵۶۲۴۳-۰۲۱

واحد بازرسي فني: داخلي ۲۴۳۴

واحد تعميرات: داخلي ۲۳۴۳

واحد پیمان‌ها: داخلي ۲۷۶۵ – ۲۷۸۰

                             

روابط‌عمومی شركت پتروشيمي خراسان

(سهامي عام)