۳۸۰۰ مناقصه – موسسه عمران ساحل – طراحی، تأمین و اجرای کارهای دریایی

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای نوبت دوم موسسه عمران ساحل در نظر دارد جهت پروژه خود واقع در شهرستان چابهار، کارگاه طراحی، تأمین و اجرای کارهای دریایی آبگیر گیشاب چابهار خرید و حمل، تخلیه و تحویل یخ در محل کارگاه بتن خریدار را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به فروشنده واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط […]

آگهی مناقصه‌عمومی

دومرحله‌ای نوبت دوم

موسسه عمران ساحل در نظر دارد جهت پروژه خود واقع در شهرستان چابهار، کارگاه طراحی، تأمین و اجرای کارهای دریایی آبگیر گیشاب چابهار خرید و حمل، تخلیه و تحویل یخ در محل کارگاه بتن خریدار را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به فروشنده واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می‌شود حداکثر تا پایان ساعت اداری مورخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: چابهار، انتهای بلوار شهید ریگی، بندر شهید بهشتی چابهار، موسسه عمران ساحل، دفتر فنی امور قراردادها، مراجعه و اسناد و دعوت‌نامه شرکت در مناقصه را اخذ نمایند؛ در ضمن هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس ۳۵۳۲۱۱۸۸ – ۰۵۴ داخلی ۱۵۶

((لطفاً قبل از مراجعه، جهت هماهنگی با شماره مذکور تماس حاصل گردد.))