۳۸۰۰ مزایده – اداره آموزش‌وپرورش منطقه ۱ – اجاره ملک

آگهی استخر بعثت اداره آموزش‌وپرورش منطقه ۱ در نظر دارد، ملک موصوف به استخر بعثت، واقع در خیابان شریعتی، الهیه، رو به روي دادسرا مدرسه بعثت را برای مدت سه سال به‌صورت اجاره با قیمت پایه ماهانه ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واگذار نماید. شماره مزایده در سامانه ستاد ایران: ۵۰۰۲۰۳۰۰۴۹۰۰۰۰۳ متقاضیان از تاریخ انتشار این آگهی به […]

آگهی استخر بعثت

اداره آموزش‌وپرورش منطقه ۱ در نظر دارد، ملک موصوف به استخر بعثت، واقع در خیابان شریعتی، الهیه، رو به روي دادسرا مدرسه بعثت را برای مدت سه سال به‌صورت اجاره با قیمت پایه ماهانه ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واگذار نماید.

شماره مزایده در سامانه ستاد ایران: ۵۰۰۲۰۳۰۰۴۹۰۰۰۰۳

متقاضیان از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۴ روز جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده و ۱۰ روز جهت ارسال پیشنهاد قیمت مهلت‌دارند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را در سامانه بارگذاری و اصل ضمانتنامه شرکت در مزایده و مدارک لازم را به ذیحسابی اداره آموزش‌وپرورش منطقه ۱ تحویل نمایند.

شناسه: ۱۴۹۵۳۴۶

م الف: ۵۹۷