۳۸۰۱ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عمليات حفاري ۳ حلقه چاه به روش دوراني

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی شماره ۲_۱۴۰۲ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران به نمايندگي از شركت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۰ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد […]

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی شماره ۲_۱۴۰۲

شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران به نمايندگي از شركت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۰ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت‌نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

۱- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران.

۲-موضوع مناقصه: عمليات حفاري ۳ حلقه چاه به روش دوراني، تهيه و نصب لوله، آزمايش پمپاژ و خدمات ويديومتري در محدوده شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران.

۳- مهلت خريد و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه براي دريافت و خريد اسناد اين مناقصه، حداكثر تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ بايد از طريق سامانه ستاد الكترونيكی دولت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب جاري ۸۱۸۴۰۲۵۸۶۶۰۰۱ بانك سامان شعبه شهرری واريز تا بتوانند اسناد را به‌صورت الكترونيكي دريافت نمايند.

محل اعتبار: اعتبارات عمراني با كد طبقه‌بندی ۱۱۱ د ۱۳۰۷۰۰۲ و كد پروژه ۹۷۷۲۰۹ از محل منابع بودجه عمومي، اسناد خزانه اسلامي و ساير منابع می‌باشد.

۴- مبلغ برآورد و مدت اجراي كار: ۴۸٫۹۳۰٫۲۱۱٫۸۵۰ ريال و ۱۲ ماه شمسي

۵- شرايط اختصاصي شركت در مناقصه:

۵-۱- اشخاص حقوقي حق شركت در مناقصه رادارند.

۵-۲-داشتن حداقل رتبه ۵ (پنج) در رشته کاوش‌های زميني.

۵-۳-داشتن گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني داراي اعتبار از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي می‌باشد.

۵-۵- داشتن گواهي صلاحيت پيمانكاري داراي اعتبار، صادره از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي رياست جمهوري.

۵-۵- داشتن سابقه اجرايي با موضوع حفر و تجهيز چاه آب شرب بهداشتي شهري و روستايي الزامي می‌باشد.

۶- مبلغ‌ تضمين‌ شركت‌ در مناقصه‌: به ميزان ۲٫۴۴۶٫۵۱۰٫۵۹۳ ريال (دو ميليارد و چهار صد و چهل و شش ميليون و پانصد و ده هزار و پانصد و نود و سه ريال) می‌باشد كه شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند به يكي از طرق ذيل بنام شركت آب و فاضلاب استان تهران تهيه نمايند.

۱-۶-رسيد پرداخت مبلغ مذكور به‌عنوان سپرده نقداً به شماره‌حساب ۴۰۰۱۰۵۱۴۰۷۱۴۵۸۸۱ به شماره شبا ۶۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۱۴۰۷۱۴۵۸۸۱ IR به‌نام شركت آب و فاضلاب استان تهران با عنوان تمركز وجوه سپرده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

۲-۶- ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادره از سوي مؤسسات غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مدت اعتباري حداقل سه ماه و قابل تمديد.

۳-۶- ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمه‌گر داراي مجوز فعاليت و صدور ضمانتنامه از سوي بيمه مركزي ايران به مدت اعتباري حداقل سه ماه و قابل تمديد.

۴-۶-اوراق مشاركت بی‌نام تضمین‌شده بانک‌ها و دولت باقابلیت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت)

۵-۶- وثيقه ملكي معادل هشتادوپنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.

۶-۶- ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق‌های ضمانت دولتي كه به‌موجب قانون تأسیس‌شده يا می‌شوند و طبق اساسنامه فعاليت می‌نمایند.

تضمين مذكور علاوه بر بارگذاري در بخش تعیین‌شده در سامانه تداركات الكترونيك دولت، به‌صورت اصل در پاكت الف درج گرديده و لاك و مهرشده تا آخرین‌مهلت ارائه پيشنهادات به دفتر قراردادها و امور بازرگاني شركت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران تحويل گردد.

۷-مهلت و محل تحويل پيشنهادها: پیشنهاددهندگان بايد پيشنهادهاي خود را تا ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲ در سامانه ستاد الكترونيك دولت ارائه و بارگذاري (به‌صورت الكترونيكي) و همچنين پاكت الف را به‌صورت فيزيك تحويل دفتر قراردادها و امور بازرگاني شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران نمايند.

۸- محل و زمان گشايش پاکت‌های ارزیابی‌کیفی: دفتر قراردادها و امور بازرگاني شركت آب فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران در ساعت ۰۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲

۹- محل و زمان گشايش پاکت‌های (الف، ب، ج): دفتر ذی‌حسابی شركت آب فاضلاب استان تهران در ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۲

۱۰- هزينه درج آگهي به عهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

۱۱- نشاني سایت‌ها: -سايت ستاد الكترونيكي دولت: www.setadiran.ir- سايت ملي مناقصات:http://iets.mporg.ir – سايت آب و فاضلاب مهندسي كشور www.nww.ir- سايت آب و فاضلاب منطقه ۶ t6ww.tpww. ir.