۳۸۰۱ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۳۰ رشته زنجیر ضربه‌گیر

آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۳۰ رشته زنجیر ضربه‌گیر کلینکر شکن واحد ۲ به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۳۰ رشته زنجیر ضربه‌گیر کلینکر شکن واحد ۲ به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری […]

آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۳۰ رشته زنجیر ضربه‌گیر کلینکر شکن واحد ۲ به شرح مندرج در اسناد مناقصه

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۳۰ رشته زنجیر ضربه‌گیر کلینکر شکن واحد ۲ به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند. تقاضا می‌شود جهت مشاهده و دریافت اسناد، فرم شرایط شرکت در مناقصه به سایت سیمان کرمان به نشانی www.kcig.ir و یا در ساعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت ۱۰ (ده) روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران، تلفن ۳۱۳۴۱۵۰۵-۰۳۴ و ۳۱۳۴۱۵۰۳-۰۳۴