۳۸۰۱ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد – انجام خدمات نگهداری فضای سبز

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به همراه ارزیابی‌کیفی شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۰۷ موضوع: تجدید اول مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز خط يك و دو شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد به‌صورت حجمی مبلغ برآورد: ۴۱٫۸۴۶٫۳۶۵٫۶۷۵ ریال جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir […]

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به همراه ارزیابی‌کیفی

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۰۷

موضوع: تجدید اول مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز خط يك و دو شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد به‌صورت حجمی

مبلغ برآورد: ۴۱٫۸۴۶٫۳۶۵٫۶۷۵ ریال

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می‌گردد.

شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد