۳۸۰۱ مناقصه – شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر – خرید خط لوله انتقال پساب

مناقصه – شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر – خرید خط لوله انتقال پساب

مناقصه – شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر – خرید خط لوله انتقال پساب