۳۸۰۱ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – عملیات نگهداری و تعمیرات

مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – عملیات نگهداری و تعمیرات

مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – عملیات نگهداری و تعمیرات